กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. มอบนโยบาย แก่ คณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รมว.วท. มอบนโยบาย แก่ คณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

(22 มิถุนายน 2552)  ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มอบนโยบายแก่คณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ  ห้องประชุมชั้น 3  อาคารพระจอมเกล้า  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กล่าวว่า  พ.ร.บ. ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551  จะเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา  วงการอุตสาหกรรม  และภาคราชการ โดยเฉพาะกระทรวงวิทยาศาสตร์  ใน พ.ร.บ. เขียนไว้ว่า คณะกรรมการชุดนี้สามารถนำเสนอยุทธศาสตร์หรือทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศให้กับรัฐบาลได้ด้วย   นอกจากหน้าที่ตาม พ.ร.บ. แล้ว ขอฝากเรื่อง  ทิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  ซึ่งเป็นตัวช่วยกำหนดทิศทาง  “สร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม”  ในการนำเสนอแก่รัฐบาลต่อไป

            ดังนั้น  การพัฒนาประเทศทุกภาคส่วนจะต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน  เชื่อว่าทุกคนตระหนักแต่ยังไม่สามารถนำพาวิทยาศาสตร์ไปสู่การพัฒนาประเทศในทุกด้าน  ขอให้ร่วมกันผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนอุตสาหกรรม ภาคส่วนบริการ  ภาคส่วนเกษตร  ภาคส่วนคุณภาพชีวิต  สังคม   การศึกษา  การทหาร  ความมั่นคง   ดังเป็นนโยบายของ นายกรัฐมนตรีที่ต้องการเห็นการเชี่ยมโยงด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ที่จะพัฒนาประเทศในช่วงวิกฤติได้อย่างไร  โดยท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายไว้  2  ด้าน  1)  ด้านการศึกษา  ให้คนไทยตระหนักเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  คิดเป็นคิดมีเหตุผล   ให้เด็กได้เรียนรู้จนเป็นนักวิจัยได้  2)  ด้านความเชื่อมโยงของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตอบสนองภาคอุสาหกรรมในเชิงพาณิชอย่างเป็นรูปธรรม   ดังนั้น  อย่างน้อย 5 ปีกระทรวงวิทย์  ต้องช่วยกันผลักดัน  “ สร้างงาน  สร้างเงิน  สร้างคุณภาพชีวิต  ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

            กระทรวงวิทย์ฯ  ในฐานะองค์กรหนึ่งที่สำคัญของประเทศ   มีองค์ความรู้   มีบุคลากร  มีทรัพยากร   มีผลงานที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทแก้ไขปัญหาความยากจน  โดยการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต  สนับสนุนให้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาและนำพาประเทศให้ก้าวพ้นวิกฤติ  จึงได้วางแผนและดำเนินการในหลายส่วน  เช่น  การเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (กอร.วท.)  การจัดประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “สร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)”  ซึ่งจะจัดในวันที่  24 กรกฎาคม 2552 


 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งสภาวิชาชีพฯ เน้นประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกสภาฯ วาระที่ 3
» สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมฯ
» สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมรองรับข้อบังคับใช้ใบประกอบวิชาชีพการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมี
» สภาวิชาชีพฯ ชูข้อเสนอปฏิรูปการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และสุขภาพสู่ร่างรัฐธรรมนูญ 2558
» กระทรวงวิทย์ฯ ผลักดันเทคโนโลยีดาวเทียม “แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ”
» ผบ.ทร. รอง คสช. มอบนโยบายกระทรวงวิทย์ฯ วางระบบการวิจัยและพัฒนาด้าน วทน. ตอบสนองทุกภาคส่วน
» รมว.วท.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป