กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมมือ ATPAC ระดมสมองผลักดันงานวิจัย R & D สู่ภาคพาณิชย์

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมมือ ATPAC ระดมสมองผลักดันงานวิจัย R & D สู่ภาคพาณิชย์

พิมพ์ PDF

 

        กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมมือสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada (ATPAC)) จัดประชุมประจำปีของสมาคมฯ ในหัวข้อ Thailand-U.S. Cooperation: From R&D to Commercialization เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Mr. Simon Cornwell, Venture Partner at Amadeus Capital Partners, London, UK และ Dr. Jon Peddie, Founder and President, Jon Peddie Research, Tiburon, California, USA ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2556 ณ ห้องกมลทิพย์  โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

 

          ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ผมขอแสดงความชื่นชมในความตั้งใจของสมาชิกสมาคม ATPAC ที่เสียสละเวลาเดินทางมาจัดกิจกรรม เพื่อแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนร่วมกันผลักดัน นำเสนอวิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาสังคมไทยมาตลอดกว่า 20 ปี  การผลักดันงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะงานวิจัยสำคัญๆ เข้าสู่เชิงพาณิชย์ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่สามารถจะทำให้ผู้ผลิตมีรายได้ และในที่สุดจะไปสร้างคุณภาพชีวิต ชุมชน และท้องถิ่นประชาชนคนไทย ยังสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันได้ ถึงเศรษฐกิจของประเทศเป็นเรื่องที่สำคัญ และเป็นนโยบายหลักของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความพยายามในการผลักดันให้มีการใช้ S&T รวมถึงนวัตกรรม เพื่อเป็นปัจจัยหลักสำคัญในการที่จะนำงานวิจัยระดับต้นน้ำ กลางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาในภาคการเกษตร ภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม การผลักดันให้เกิดความร่วมมือในภาควิจัยและการพัฒนาภาคการค้าการลงระหว่างเอกชนไทยและสหรัฐอเมริกาเป็นกลยุทธ์สำคัญที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผลักดัน เรามี FTA agreement ระหว่างไทยกับสหรัฐ ซึ่งได้ลงนามร่วมกันเรียบร้อยแล้ว ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ที่ผ่านมา การใช้ประโยชน์ FTA ร่วมกันระหว่างภาคเอกชนไทยและสหรัฐ รวมถึงภาครัฐของเรา จะช่วยให้การพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาการลงทุนของทั้ง 2 ประเทศ เป็นไปด้วยดี

          ด้าน ดร. นิสัย วนากุล  รักษาการประธานสมาคม ATPAC กล่าวว่า ที่ผ่านมานักวิชาชีพของสมาคม  ATPAC ได้อาสาจัดกิจกรรมในประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนให้เดินทางมาจัดกิจกรรมในประเทศไทย เพื่อถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การร่วมวิจัยและพัฒนา การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาการศึกษากับหน่วยงานมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย รวมถึงการนำเสนอวิสัยทัศน์ ข้อเสนอแนะและนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศ และมีบทบาทในการพัฒนาสังคมเรื่อยมา โดยมีกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจคือ การจัดประชุมประจำปีของสมาคมฯ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย มีการจัดประชุมทั้งในประเทศไทยและประเทศสหรัฐปีเว้นปี สำหรับการประชุมฯ ในปี 2556 มีหัวข้อการประชุมฯ คือ Thailand-U.S. Cooperation: From R&D to Commercialization โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2556 ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Mr. Simon Cornwell, Venture Partner at Amadeus Capital Partners, London, UK และ Dr. Jon Peddie, Founder and President, Jon Peddie Research, Tiburon, California, USA  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานธุรกิจการค้าการลงทุน

         วัตถุประสงค์ของการประชุมฯ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการปรับปรุงระบบการวิจัยพัฒนาของไทย ให้สามารถนำไปสู่เชิงพาณิชย์มากขึ้น และแนวทางการพัฒนาธุรกิจร่วมลงทุน รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาดังกล่าว ผลจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ จะรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะนโยบาย เสนอต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

          สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada (ATPAC)) เป็นสมาคมที่เกิดจากการรวมกลุ่มของนักวิชาชีพไทยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอื่นๆ ที่ได้ทำงานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา มีความสนใจและปรารถนาที่จะนำความรู้ความสามารถของตนกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนให้ก้าวหน้าทันเทียมกับนานาประเทศ โดยได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2534 โดยการผลักดันและสนับสนุนของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงความต้องการการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ การจัดตั้งสมาคม ATPAC จึงตอบสนองความต้องการดังกล่าว ต่อมาทางรัฐบาลเห็นความสำคัญ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2539 ให้มีการโครงการสมองไหลกลับขึ้น ภายใต้การดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


      
   
ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

Tags ATPAC
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป