กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สวทช./ก.วิทย์ ติดปีกเศรษฐกิจไทยด้วย เสริมทัพการลงทุนด้วยงานวิจัย ในงาน NSTDA Investors’Day 2013

สวทช./ก.วิทย์ ติดปีกเศรษฐกิจไทยด้วย เสริมทัพการลงทุนด้วยงานวิจัย ในงาน NSTDA Investors’Day 2013

พิมพ์ PDF

 


      เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แถลงข่าวเปิดตัวงาน NSTDA Investors’Day ประจำปี 2556 จัดขึ้นโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ห้องโลตัส สวีท 1-4 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยงานดังกล่าวมีกำหนดจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 09.00-16.30 น.     ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้วยธุรกิจเทคโนโลยี” เพื่อให้กลุ่มนักธุรกิจเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงผลงานของนักวิจัยไทยที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ เชื่อมโยงวงการอุตสาหกรรม การลงทุนและการเงิน เพื่อให้เกิดการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี  ผ่านการเผยแพ่และถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เกิดการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างโอกาสรวมถึงเสริมศักยภาพการแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศ และผลักดันเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันบนระดับเวทีโลกได้

 

       ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดเผยว่า จากนโยบายของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการเร่งสร้างขีดความสามารถด้านงานวิจัยและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย โดยการส่งออกเสริมสร้างและสนับสนุนงบการลงทุนด้านงานวิจัยและพัฒนาให้เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและภาคธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกของประเทศ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงมีนโยบายเร่งด่วนที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ โดยเฉพาะการเร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ขณะเดียวกันก็มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนและผลักดันผลงานเหล่านั้นให้เป็นที่จับต้องได้ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีออกสู่ภาคเอกชน เพื่อผลิตเป็นสินค้าและบริการที่เกื้อหนุนเศรษฐกิจ และเสริมสร้างขีดความสามารถการเกษตร,อุตสาหกรรมและสุขภาพ เป้นต้น

     โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ จะเดินหน้าสานต่อแนวนโยบายที่ดีของรัฐบาลด้านการวิจัยและพัฒนาวทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้จึงได้กำหนดแผนการดำเนินการงานเร่งด่วน เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไว้ด้วยกัน 7 ประการด้วยกัน กล่าวคือ 1) ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนาประเทศ 2) นำงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนท้องถื่น และ SMEs 3) ผลักดันงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมให้เป็นต้นน้ำ กลางน้ำ ของการพัฒนาภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของประเทศ 4)สนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม 5)และบริการ (6 ส. 1ว.) เพื่อให้งานวิจัยของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 6)ผลักดันนโยบายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ 7) เร่งประชาสัมพันธ์ผลงานของวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เป็นที่รู้จักและนำความรู้ไปสู่ประชาชน
 

     “ซึ่งการจัดงานดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จที่ภาครัฐพยายามผลักดันงานวิจัยขยายไปสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อให้ภาคเอกชนเห็นถึงโอกาสที่จะลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีมากขึ้น เพราะฉะนั้นหน่วยงานวิจัยภาครัฐจึงต้องเร่งสร้างผลงานวิจัยเพื่อนำสู่ภาคอุตสาหกรรม ในการที่จะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับชาติอื่นๆไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เราคิดขึ้นมาได้ หรือจะเป็นการต่อยอดงานวิจัยที่มีอยู่แล้วแต่ยังไม่ลงตัว หรือไม่ตรงกับความต้องการของตลาด หรือไม่สามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์ได้ เราก็สามารถเอามาต่อยอดให้ทันสมัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมได้ โดยให้การตอบรับกับกระแสสังคม” ดร.พีรพันธุ์ฯ กล่าว

     ดร.พีรพันธุ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า  การตอบรับจากภาคเอกชนจะเป็นตัวชี้วัดที่ดีและเป็นตัวกระตุ้นให้นักวิจัยเกิดการความภูมิใจและเข้าใจความต้องการของภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น อันจะนำไปสู่การปรับกระบวนความคิดในการคิดค้นงานวิจัยที่สามารถนำออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ง่ายขึ้นและมีต้นทุนที่ถูกลง ซึ่งจะเป็นการเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

 

     ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวถึงภาพรวมการจัดงานในครั้งนี้ว่า สวทช. ได้จัดงานแถลงข่าวขึ้นเป็นประจำทุกปี และจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในปีนี้ โดยปีที่ผานมา มีนักลงทุนและผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 800 คน จาก 270 บริษัท มีผลงานเข้าร่วมนำเสนอบนเวทีทั้งสิน 10 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานเด่นจาก สวทช. 5 ผลงาน และผลงานจากหน่วยงานพันธมิตร จำนวน 5 ผลงาน ซึ่งล้วนมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประกอบการ สำหรับงาน NSTDA Investors’ Day 2013 ได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (TVCA) มหาวิทยาลัยเครือข่าย รวมทั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพและพันธมิตรในการจัดงานครั้งนี้ด้วย

      ดร.ทวีศักดิ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า  การจัดงานในครั้งนี้ สวทช. ต้องการนำเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ได้รับการคักเลือกแล้วว่าศักยภาพสูงในการลงทุน โดยจุดเด่นภายในงานปีนี้ได้แก่ การเปิดให้มีการเจรจาธุรกิจแบบ One on One Matching เพื่อให้เกิดการลงทุนจริงในเชิงพาณิชย์ และกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่อนักลงทุนในช่วง Investment Pitching โดยเฉพาะการนำเสนอ 6 ผลงานเด่นจาก สวทช. ที่มีศักยภาพพร้อมสำหรับการลงทุนในปีนี้ซึ่งได้แก่ 1) ระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของข้อมือ แขนท่อนล่าง และข้อศอก 2)ผลิตภัณฑ์ เอ็น พี วี  เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช 3) เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา 4) ระบบตรวจนับเซลล์แบบอัตโนมัติด้วยภาพจาก CMOS Sensor 5)ระบบตรวจจับการเคลื่อนที่และการจอดของยานพาหนะโดยอัตโนมัติ 6) ลูกอมเม็ดหญ้าหมอน้อย เลิกสูบบุหรี่

      นอกจากนี้ภายในงานยังมีโซนการจัดแสดงนิทรรศการผลงานเทคโนโลยีต่างๆ อีกกว่า 40 ผลงาน ประกอบด้วย แผ่นดูดซับเสียงอัจฉริยะ,กระสอบชลประการ,วัสดุฉลาดด้านทันตกรรม,เส้นใยพอลิลีนเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ เป็นต้น เพื่อให้นักลงทุนได้เลือกสรร หากสนใจสามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักวิจัยได้ ณ บูธนั้นๆ รวมทั้งโซนของการจัดจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีของ สวทช. ทั้งนี้ภายในงานยังสามารถร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ (10 Technologies to Watch)” และนวัตกรรมทำเงิน” รวมทั้งปฐกถาพิเศษ จาก ดร.พีรพันธุ์ รมว.วท.ในหัวข้อ “การลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีกับยุทธศาสตร์และการพัฒนาและพลิกฟื้นประเทศ”อีกด้วย

 

เขียนข่าวโดย : นางเกศวรงค์ หงส์ลดารมภ์ (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) (สวทช.)
เผยแพร่ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวโดย : นางสาวพจนพร แสงสว่าง, นายพิริยะ เผ่าพงษา
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป