กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ฯ นิวเคลียร์ ครั้งที่ 11

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ฯ นิวเคลียร์ ครั้งที่ 11

พิมพ์ PDF

(18 มิถุนายน 2552) ดร.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “เทคโนโลยีนิวเคลียร์สู่สังคมไทย”  ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 

 

 

 

         

 

 

 

          งาน ดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2552 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร โดยได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดและทรงบรรยายพิเศษให้แก่นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทั่วประเทศ  โดย ดร.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า การจัดประชุมวิทยาศาสตร์และนิวเคลียร์ ครั้งที่ 11 ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร และบริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างภูมิปัญญาและสังคมการเรียนรู้  สนับสนุน เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างขีดความสามารถของประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างระบบสนับสนุนวิทยาศาสตร์ฯ และนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถสร้างปัญญา เข้าถึงความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งเผยแพร่เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการศึกษาและการวิจัยด้านเทคโนโลยี ให้เป็นที่แพร่หลายทั่วประเทศ

               ด้าน นายสมพร จองคำ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวถึงรายละเอียดในการประชุมว่า การประชุมครั้งนี้ได้เชิญนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ระดับนานาชาติ เช่น Dr.Sueo Machi ผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีรังสีมากว่า 25 ปี ค้นคว้าเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีรังสีมาสร้างโปรดักส์โพลีเมอร์ที่เป็นมิตร ต่อสภาพแวดล้อม เจ้าของรางวัลการค้นคว้ามากมายระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ด้านนิวเคลียร์ตลอดเวลา 2 วัน ที่พิเศษไปกว่านั้น จะเป็นการจัดแสดงผลงานของนักวิทยาศาสตร์ไทยถึง 70 ผลงาน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของไทยได้รับความสนใจเพิ่ม มากขึ้น และในงานแถลงข่าวครั้งนี้ สถาบันฯ ได้เปิดตัว 2 นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่น และดาวรุ่งของไทย ได้แก่ นางอรุณี วงศ์ปิยะสถิต อาจารย์จากภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากผลงานวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชชนิดใหม่ เช่น ถั่วเหลือง ดอยคำ ที่ต้านโรคราสนิม และให้ผลผลิตสูงในสภาพที่มีการระบาดของโรคราสนิม และนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดาวรุ่ง คือ ผศ.ดร. ธวัชชัย อ่อนจันทร์ อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสามารถวิจัย เรื่อง พลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชั่น ซึ่งเป็นการศึกษาพลังงานรูปแบบใหม่จากเชื้อเพลิงไฮโดรเจนนำมาผลิตเป็น พลังงานไฟฟ้า

                ผู้สนใจเข้ารวมงานดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  โทร 02 -579 7600 หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nst11.com


 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป