กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน คณะอนุกรรมการทรัพย์สินย์ทางปัญญา ตรวจเยี่ยมและพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ท่าน รมว.วท.และคณะ

คณะอนุกรรมการทรัพย์สินย์ทางปัญญา ตรวจเยี่ยมและพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ท่าน รมว.วท.และคณะ

พิมพ์ PDF

 

    เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผู้บริหาร และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา ในคณะกรรมการโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556 ในโอกาสตรวจเยี่ยมและพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแนวทางการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของงานด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     ดร.พีรพันธุ์ฯ รมว.วท. กล่าวว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่รวบรวม “ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย” รวบรวมข้อมูลศักยภาพทาง ด้าน ว และ ท โครงสร้างพื้นฐานไว้ในฐานข้อมูลเดียวกันให้บริการสืบค้นข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ด้าน ว และ ท แบบ One Stop service ผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดการใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อย่างทั่วถึง คุ้มค่า และเต็มประสิทธิภาพ ประเทศไทยจำเป็นต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้าต่อไป ตามหลักนโยบายของรัฐบาล ที่อยากให้ประเทศไทยใส่ใจกับเรื่องวิทยาศาสตร์และนำเอาวิทยาศาสตร์ไปสู่ประชาชนให้มากขึ้น โดยนายกรัฐมนตรี เน้นถึงการพัฒนาโครงการทางด้านการเกษตร การแพทย์ และอุตสาหกรรม และที่สำคัญกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ต้องคำนึงถึงด้านงานวิจัยให้มากที่สุด และควรเป็นงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของประเทศ ตามหลักนโยบาล ของรัฐบาลว่า ให้มีการชับเคลื่อนในการวิจัยและพัฒนา ให้เป็น ร้อยละ1 ของ GDP ให้ได้ ภายใน 5 ปี

     ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) นำเสนอแนวทางส่งเสริมการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแนวทางการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีหัวข้อ ต่อไปนี้
    1. มาตรการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีปัจจัยด้าน วทน. เพื่อเพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1.กำลังคน 2.การสนับสนุนทางการเงิน 3.โครงสร้างพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) 4.กฏหมายระเบียบ
    2. นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) เพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้แก่
              - การลงทุนวิจัยและพัฒนา
              - บุคลากรวิจัย
              - โครงสร้างพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์, เครื่องมือ และอุปกรณ์
              - แรงจูงใจกระตุ้นการวิจัยและการสร้าง IP
              - ประสิทธิภาพระบบการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
              - ความสามารถในการพัฒนากฏหมายคุ้มครอง IP ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
              - การสนับสนุนทางการเงินเพื่อการใช้ประโยชน์ IP ในเชิงพาณิชย์
              - การให้สิทธิความเป็นเจ้าของ IP แก่ผู้มีศักยภาพในการนำ IP ไปใช้ประโยชน์
              - การสร้างขีดความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม
 

    ข้อเสนอนโยบายระบบทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เสนอ 4 มาตรการ ได้แก่ 
              1.สร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการให้ IP ownership แก่ผู้รับทุน
              2.พัฒนาระบบการให้บริการการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
              3.ใช้มาตรการทางการเงินและภาษีเพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์
              4.สร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยบริการจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
      ประเด็นพิจารณาข้อเสนอนโยบาย “ระบบทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”
              1.เห็นชอบในหลักการ “นโยบายระบบทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”
             2.ครม. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการงบประมาณและอัตรากำลังของตนเองได้ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ และให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่ต้องนำรายได้จากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาส่งคีนคลัง โดยที่ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน
            3.ครม. มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดทำมาตรการสนับสนุนทุนต่อยอดผลงงานวิจัยไปสู่การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยหารือกับสำนักงบประมาณ
            4.ครม. มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาสาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติดำเนินการจัดทำมาตรการลดหย่อนภีนิติบุคคลจากค่าใช้จ่ายในการต่อยอดผลงานวิจัยไปสู่การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการคลัง และจัดทำมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ร่วมกกับสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน
             5.ครม. มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พัฒนาความสามารถของบุคลากรและระบบของสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี และสำนักงานถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาและสถาวิจัย

 

 

เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภายข่าวโดย : นายรัฐพล หงสไกร, นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์, นายพิริยะ เผ่าพงษา
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ปส. เปิดบ้านต้อนรับ ดร.พิเชฐฯ เยี่ยมชมและติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานฯ
» ดร.พิเชฐ นำคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
» ดร.พิเชฐ นำคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(TCELS)
» พิเชฐ ย้ำ ให้ สทน. เพิ่มกำลังการฉายรังสีในผลไม้ส่งออก ตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี
» รมว.วท. ตรวจเยี่ยมกรมวิทยาศาสตร์บริการ หน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบระดับประเทศ
» กระทรวงวิทย์ฯ ผลักดันเทคโนโลยีดาวเทียม “แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ”
» นายกรัฐมนตรี และ รมว.วท. เข้าร่วมประชุมติดตามทิศทางด้านการวิจัย และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อพวช.
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป