กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท.ตรวจเยี่ยม สนช. พร้อมรับฟังข้อเสนอยุทธศาสตร์นวัตกรรม

รมว.วท.ตรวจเยี่ยม สนช. พร้อมรับฟังข้อเสนอยุทธศาสตร์นวัตกรรม

พิมพ์ PDF

 

     วันนี้ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น. ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการ สนช.และผู้บริหาร สนช.ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมนวัตกรรม  ชั้น 3 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดย ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมชมห้องปฏิบัติงานและผลงานต่างๆของ สนช.

      นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้ดำนวยการ สนช. กล่าวว่า สนช. มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในภาคการผลิต ภาครัฐ และสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยอาศัยหลักการใน “การมองมิติใหม่” ด้วยการใช้”เทคโนโลยีและองค์ความรู้” รวมถึง “วิถีชีวิตและสังคม” เพื่อนำสู่ “ธุรกิจหรือการนำไปใช้ประโยชน์”

      แผนการดำเนินงานของ สนช .ประกอบด้วย 3 แผนหลัก ได้แก่ 1)แผนยกระดับนวัตกรรม ประกอบด้วย โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ โครงการอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ และโครงการเกษตรอินทรีย์ และโครงการนวัตกรรมรายอุตสาหกรรม ได้แก่ ธุรกิจชีวภาพ อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ และการออกแบบและแก้ไขปัญหา 2)แผนส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม และ 3)แผนสร้างองค์กรและระบบนวัตกรรม โดยที่ผ่านมา กว่า 9 ปี สนช. ได้ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมไปแล้วทั้งสิ้น 1,013 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนประมาณ 897 ล้านบาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนรวม 16,421 ล้านบาท ผ่านกลไกการสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและการเงิน ได้แก่ โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน โครงการนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย และโครงการทุนเครือข่ายวิสาหกิจ ซึ่งสามารถคิดผลกระทบจากการสนับสนุนของ สนช.โดยเทียนบสัดส่วนการสนับสนุนและการลงทุนระหว่าง สนช : ผู้ประกอบการ =1:19 โดยการลงทุนทุก 1.3 ล้านบาท สามารถสร้างรายได้ใหม่ 15 ล้านบาท และก่อให้เกิดการจ้างงานใหม่ 8คน/โครงการ”

       กิจกรรมเด่นที่ได้ดำเนินการเพื่อเร่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในกลุ่มผู้ประกอบการในวงกว้างมากขึ้น เช่น โครงการคูปองนวัตกรรม ซึ่งดำเนินการร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โครงการกลุ่มผู้ให้บริการปรึกษาด้านนวัตกรรมร่วมกับสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ โครงการผู้ให้บริการปรึกษาด้านนวัตกรรม โครงการเมธีส่งเสริมนวัตกรรม รวมถึงการสร้างเครือข่ายธุรกิจนวัตกรรมอีกกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ

     ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการศูนย์รสชาติอาหารไทย โครงการพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ โครงการพลาสติกชีวภาพ ครงการเกษตรอินทรีย์ โครงการพลังงานทดแทนจากชีวมวล โครงการไบโอเอทานอลจากกากมันสำปะหลัง โครงการอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ โครงการซอฟแวร์ดี...มีนวัตกรรม หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร ระบบป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก ยโสธรเกษตรอินทรีย์โมเดล


เผยแพร่ข่าว  : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ, นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ถ่ายภาพโดย : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์, นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป