กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. ตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

รมว.วท. ตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

พิมพ์ PDF

   

    ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ  ตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่  9 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ Tower C อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดย ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมชมผลงานและห้องปฏิบัติการต่างๆของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และชมวีดีทัศน์แนะนำศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ณ ห้องบุษกร ชั้น 1 อาคาร NECTEC

   ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวต้อนรับ และแนะนำผู้บริหารของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมข้อเสนอแนะ ภายใต้ 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ 

  1.คุณค่าต่อสังคมและชุมชน : การส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาการงานอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนชนบท เป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่ซึ่ง สวทช. ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เป็นส่วนสำคัญ การเลือกโจทย์ที่เหมาะสม การคัดเลือกและการพัฒนาเทคโนโลยี รวมไปถึงการปรับแต่งให้ใช้การได้ในพื้นที่ ต้องผสมผสานความเข้าใจในเทคโนโลยี  เข้ากับความเข้าใจในสภาพความเป็นจริงในท้องถิ่น และบริบทที่แวดล้อมชุมชนอยู่ สวทช. มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพัฒนาตัวเองต่อไปได้ ซึ่งจะทำให้ชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนต่อไป

    2.คุณค่าต่อการดูแลสุขภาพและผู้ด้อยโอกาส : สวทช. มุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพทั้งในเชิงป้องกัน รักษา และฟื้นฟู อีกทั้งการเตรียมการต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการแพทย์ในอนาคต และมุ่งสร้างให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า การสร้างองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองต่อการรับมือโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ การพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์ระดับพันธุกรรมและเทคโนโลยีเพื่อป้องกันความเสี่ยงของโรคเรื้อรังและโรคในผู้สูงอายุ นับเป็นโปรแกรมวิจัยและพัฒนาท่ำคัญอยางยิ่ง เพื่อสร้างส่งเสริมสุขภาพที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
   3. คุณค่าต่อ SME ไทย : อุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลาง (SME) ของไทย เป็นฟันเฟืองที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ เป็นห่วงโซ่อุปทานลำดับต้นๆ ที่สนับสนุนสายโซ่อุปทานทั้งหมด ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว SME ของไทยต้องปรับตัวให้ทันและต้องสร้างความสามารถในการแข่งขัน สวทช. มีกลไกหลากหลาย รวมทั้งเทคโนโลยีอีกมากมาย ที่พร้อมส่งมอบให้ SME ไทยได้นำไปใช้ประโยชน์หรือช่วยต่อยอดจนได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีทั้งมูลค่าเพิ่มและคุณค่าเพิ่ม จากความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สำคัญคือสามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดระดับประเทศและระดับสากล
    4.คุณค่าต่ออุตสาหกรรม : การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อให้เกิดผลกระทบสูงอุตสาหกรรมและการผลิตและบริการ สวทช. ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาให้ผุ้ประกอบการมีความสามารถในการออกแบบและผลิตชิ้นส่วน ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีที่กำลังจะมาถึง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความรุนแรงต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจที่ดำเนินการอยุ่ในปัจจุบัน
    5.คุณค่าต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ : การพัฒนาอย่างยั่งยืนคือ เป้าหมายสูงสุดของ สวทช. ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของปะเทศ นอกจากด้านเศรฐกิจแล้ว สวทช. ได้ตระหนักถึงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กำลังคน และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างสอดคล้องกันทั้งระบบ ผ่านการจัดระบบและกลไกต่างๆ ตลอดจนช่วยผลักดันการจัดตั้งหน่วยงานที่สำคัญต่างๆ เพื่อทำหน้าที่อย่างเฉพาะเจาะจง ที่จำเป็นขาดไม่ได้สำหรับประเทศ สวทช. มุ่งมั่นเสมอมาในการริเริ่ม ร่วมเป็นจุดตั้งต้น และผลักดันให้ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก  เพื่อสร้างโอกาสและความมั่นคงชองประเทศให้ยั่งยืนต่อไป


เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
เผยแพร่ข่าว   : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ถ่ายภาพโดย  : นายรัฐพล หงสไกร, นายพิริยะ เผ่าพงษา
 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโลกมืด กับ “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น” ครั้งที่ 9
» ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น
» ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมมือกับเอไอที สนับสนุนบุคลากรวิจัยให้บริการและให้คำปรึกษาทางวิชาการ
» สวทช.จับมือสสส.และภาคีเครือข่าย หนุนเวที นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม11 มิถุนายน 2559
» สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สวทช. เผยผลสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารปี 59 ตลาดยังสดใส โต 11.5% ผลพวงจาก 4G และดิจิทัลอีโคโนมี
» กรมการข้าว ร่วมกับ สวทช. เปิดหมู่บ้านส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป