กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.

เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.

พิมพ์ PDF

 

    วันนี้ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพระจอมเกล้า  ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับ HE. Mr.Tony Lynch  (นายโทนี่ ลินซ์) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ


              สถานะความร่วมมือระหว่าง วท. กับประเทศนิวซีแลนด์
     - ข้อตอกลงความร่วมมือ : Thailand – New Zealand Letter of intent on Science,Technology and Innovation Cooperation (โดย สวทน.)
      ลงนามเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 22- 25 มีนาคม 2556 มีวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างไทย – นิวซีแลนด์ ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนข้อมูล ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ความร่วมมือภายใต้กรอบเอเปค และการจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยในประเทศนิวซีแลนด์
      - ประเด็นหยิบยกในการสร้างความร่วมมือกับนิวซีแลนด์
       1.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
เนื่องจากนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งทางด้านวิทยาสาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) และเทคโนโลยีการเกษตร จึงเสนอแนะให้พิจารณาความร่วมมือทางการเกษตรก่อนเป็นอันดับแรก ได้แก่
                1.1 ด้านความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences)
                 1.2 ความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกิจการโคนมและอุตสาหกรรมแปรรูปนม
                 1.3 ความร่วมมือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Food) สาขาอื่น ได้แก่
     - การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ (Science EducationX เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของสาธารณชนที่มีต่อการวิจัยและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
   - นโยบายการวิจัยและการพัมนาการสนับสนุนการนำผลการวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้งางเชิงพาณิชย์เพื่อสังคม โดยนิวซีแลนด์ได้ผลักดันให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้ภาคเอกชนเข้ามาใช้ประโยชน์
      2. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.)
สดร. ขอเสนอความร่วมมือดังนี้
        - ความร่วมมือกับ University of Canterbury
      1.)การทำวิจัยร่วมกันในด้าน  Gravitational Microlensing and Exoplanets
      2.)การแลกเปลี่ยนนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และการส่งนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อ ณ University of Canterbury
      3.)การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณทางดาราศาสตรืร่วมกับ University of CanterburyและIndustrial Research Labs

         ทั้งนี้ประเด็นความร่วมมือดังกล่าว สดร. ได้นำเสนอ Department of Physics and Astronomy, University of Canterburyในการประชุม Cluster วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและการศึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 ณ กระทรวงการต่างประเทศ แต่ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด

 

เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพโดย : นายรัฐพล หงสไกร
เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์,นายพิริยะ เผ่าพงษา
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป