กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ เร่งเดินหน้าอัพเกรดผ้าพื้นเมืองทั่วประเทศ จัด Roadshow ภูเก็ต เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจภาคใต้

ก.วิทย์ฯ เร่งเดินหน้าอัพเกรดผ้าพื้นเมืองทั่วประเทศ จัด Roadshow ภูเก็ต เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจภาคใต้

พิมพ์ PDF

    

 

     วันนี้ (29 กรกฎาคม 2556) เวลา 14.00 น. ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน “Nano together…เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจภาคใต้ ด้วยนวัตกรรมสิ่งทอนาโน” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลักดันกลยุทธ์การยกระดับและเพิ่มมูลค่าสิ่งทอของไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำเสนอการประยุกต์ใช้นวัตกรรมนาโนในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้แก่บรรดาผู้ประกอบการสิ่งทอ และผู้มีบทบาทสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง รวมทั้งเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาแนวทางนำนาโนเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าและยกระดับสิ่งทอที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ โดยเฉพาะผ้าบาติก ซึ่งภายในงานดังกล่าวมีแสดงโชว์ตัวอย่างชุดเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ตัดเย็บจาก ผ้าพื้นเมืองคุณสมบัตินาโน รวมทั้ง การเสวนากับศิลปินนักแสดงชื่อดัง ที่มาร่วมสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของเสื้อผ้าคุณสมบัตินาโนตลอดจน ยังได้นำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนาโนผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากเสื้อผ้า อาทิ ร่ม คุณสมบัติผ้านาโนซึ่งมีคุณสมบัติสะท้อนน้ำ ทำให้ความสะดวกในการจัดเก็บหลังการใช้ และเป็นการขยายไลน์การผลิตสิ่งทอนาโนให้มีความหลากหลายมากขึ้น

 

 

     ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มมูลค่าสิ่งทอด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอของไทยตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ นั่นคือ การพัฒนาเส้นใยผ้า และการออกแบบ การตัดเย็บ บรรจุภัณฑ์ การตลาด การประชาสัมพันธ์ ไปจนถึงการบูรณาการร่วมกับพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อรองรับการแข่งขันเสรีการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 และการแข่งขันในตลาดโลก โดย กระทรวงวิทย์ฯ ยังคงดำเนินการต่อเนื่อง ในการขยายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ระดับภูมิภาค รวมทั้งการผลักดันโครงการยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นเมืองด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอของไทยมีความหลากหลายมากขึ้น และสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในตลาดโลก  โดยกระทรวงวิทย์ฯ จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ รวมทั้งการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจตลอดจนร่วมกับภาคเอกชนในการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายในระดับสากล และผมเชื่อว่าการประชุมที่จังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ จะช่วยจุดประกายให้กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่มีความสนใจที่จะนำนาโนไปประยุกต์ใช้กับสิ่งทอพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของดินแดนภาคใต้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่หัตถกรรมท้องถิ่นในระดับครัวเรือนและชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพในถิ่นฐานบ้านเกิด และนำมาซึ่งการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในชุมชนสิ่งทอพื้นบ้านอีกด้วย

 

 

       นอกจากนี้ อุตสาหกรรมสิ่งทอถือเป็นภาคการผลิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ทำรายได้จากการส่งออกให้แก่ประเทศ และมีกระบวนการผลิตที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดการจ้างงานสูงถึงกว่า 1 ล้านคน และสามารถทำรายได้เข้าสู่ประเทศคิดเป็นมูลค่ากว่าปีละ 2 แสนล้านบาท ซึ่งตลาดส่งออกหลักได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยกำลังเผชิญกับการแข่งขันที่สูงมาก และยังขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้อุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศอ่อนแอลงอย่างมากในช่วง 50 ปีมานี้ ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์จึงได้เกิดแนวคิดในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมสิ่งทอให้มีคุณภาพที่เหนือกว่าประเทศอื่นๆ ด้วยการนำเทคโนโลยีทางด้านนาโนเข้าไปสร้างความแตกต่างให้กับเนื้อผ้าให้มีคุณสมบัติพิเศษด่างๆ อาทิ ลดการยับ เพิ่มการคืนตัวของผ้าระหว่างการใช้สอย หรือเพิ่มความนุ่มนวลเมื่อสัมผัส นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ เช่น สะท้อนน้ำ ต้านแบคทีเรีย ลดกลิ่นอับ เพิ่มความหอม ป้องกันยูวี เพิ่มคุณสมบัติหน่วงไฟ ซึ่งจะสามารนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายผลิตภัณฑ์มากขึ้น ทั้งเสื้อผ้า  และเฟอร์นิเจอร์ เช่น โซฟา ผ้าม่าน ผ้าห่ม เป็นต้น

 

 

    ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์นาโนเทคโลโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศ ได้เร่งนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับหัตถอุตสาหกรรมของชุมชนท้องถิ่น ไปจนถึงอุตสาหกกรมแฟชั่นและสิ่งทอระดับไฮเอนด์ โดยในเบื้องต้นได้เปิดศูนย์รับบริการรับเคลือบผ้าคุณสมบัตินาโน ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี และในส่วนของภาคเหนือที่จังหวัดแพร่ โดยมีแผนที่จะจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อรับผ้านาโนไปเคลือบสารคุณสมบัตินาโนที่จังหวัดเชียงใหม่  และในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ต และกลุ่ม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นลำดับต่อไป

ผู้ส่งข่าว นางเกศวงรงค์ หงส์ลดารมภ์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ถ่ายภาพ : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ , นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป