กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว. เป็นประธานพิธีลงนาม MOU “โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพื้นที่ชุมชนเกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา”

รมว. เป็นประธานพิธีลงนาม MOU “โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพื้นที่ชุมชนเกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา”

พิมพ์ PDF

    

 

     วันนี้ (29 ก.ค.56) เวลา 10.00 น. ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการแถลงข่าวและเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพื้นที่ชุมชนเกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา” ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีการกำจัดขยะแบบครบวงจร เพิ่มมูลค่าขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ณ โรงแรมดุสิต ฮอตสปริง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

     สืบเนื่องจากศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคใต้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการพัฒนาจังหวัดพังงาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  2556 ที่ผ่านมา ในเรื่อง “การบริหารจัดการขยะและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใช้” ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อยมีความสนใจเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย ด้วยวิธีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT,Mechanical and Biological Waste Treatment) ประกอบกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการว่าสามารถทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสามารถต่อยอดนำไปเป็นต้นแบบ ในการนำเทคโนโลยีของไทยไปบริหารจัดการกำจัดขยะชุมชนพื้นที่เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา เพื่อแสดงเจตนารมณ์ 3 ฝ่ายในความร่วมมือการทำงานแบบบูรณาการจากหน่วยงานส่วนกลาง สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท้องถิ่นในการทำงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

 

 

     ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพื้นที่ตำบลเกาะยาวน้อย “เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากสำหรับประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่ได้กำหนดให้มีการจัดการขยะในรูปแบบของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครบวงจรและนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะนำมาเป็นพลังงาน หรือปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะยาวน้อยซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เนื่องจากมีเอกลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่นจำเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการขยะในท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นความร่วมมือของทั้ง 3 หน่วยงาน จึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดอื่นๆ ให้สามารถศึกษาดูงานเป็นต้นแบบนำไปเป็นแนวทางพัฒนาท้องถิ่นของคนต่อไป

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา รองผู้อำนวยการเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า จากการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะชุมชน ของมหาวิทยาลัยสุนารี (มสท.) ทำให้ได้รับความรู้ใหม่ในเรื่องการจัดการขยะชุมชน ทั้งด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เป็นรูปแบบของการจัดการขยะในระดับชุมชนแบบครบวงจร โดยสามารถนำมาผลิตพลังงานทดแทนและปุ๋ยปรับปรุงดิน ซึ่งได้นำมาใช้จริงในพื้นที่เพื่อจัดการกับขยะชุมชนมหาวิทยาลัยได้ทั้งหมด ปริมาณ 3 - 5 ตันต่อวัน ทำให้ขยะลงลงปริมาณร้อยละ 65 โดยองค์ประกอบส่วนใหญ่ที่เหลือจะเป็นขยะจำพวกพลาสติกประมาณ ร้อยละ 30 ซึ่งสามารถนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะอัดแท่ง ส่วนที่เหลือเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประมาณคาร์บอนสูง ร้อยละ 70 นำไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยปรับปรุงดินได้ อีกทั้งในปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในพื้นที่เกาะยาวน้อย เชื่อว่าจะสามารถบริหารจัดการขยะในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

 

 

  b   นายมานิตย์ มาตรักษา  นายก อบต. เกาะยาวน้อยในฐานะผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวว่า ลักษณะพื้นที่ของชุมชนเป็นเกาะอยู่กลางทะเล มีเนื้อที่ประมาน 46.46 ตารางกิโลเมตรหรือ 28,021 ไร่ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ประชากร 1,611 ครัวเรือน ส่วนใหญ่นับถืออิสลามร้อยละ 99 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การประมงขนาดเล็ก ค้าขาย และอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางท่องเที่ยวที่ตำบลเกาะยาวน้อยกว่าปีละ 10,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ดังนั้นการรักษาสภาพแวดล้อมแลธรรมชาติบริเวณโดยรอบเกาะจึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่เนื่องจากยังขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม จากความสำคัญในการต้องการรักษาสภาพแวดล้อมและธรรมชาติของเกาะยาวน้อย แม้ว่าขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อยจะมีการก่อสร้างโรงงานเตาเผาขยะที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงเตาเผาขยะอยู่ก็ตาม แต่เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย ด้วยวิธีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ ที่กระทรวงวิทย์ฯ ได้นำมาสู่ท้องถิ่นนั้นเห็นว่ามีประโยชน์มาก สามารถนำขยะกลับมาใช้ใหม่ได้ ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกะยาวน้อย จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือในการจัดการสถานที่ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน และพร้อมจะสนับสนุนงบประมาณร่วมดำเนินโครงการฯ

     ทั้งนี้ การจัดงานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของทั้ง 3 ฝ่าย เพื่อร่วมมือกันดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ด้วยวิธีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งทางกระทรวงวิทย์ฯ พร้อมสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่ง  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย ในการดำเนินการ โดยจะเริ่มในเดือนสิงหาคม นี้ รวมเวลาประมาณ 12 เดือน ซึ่งการลงนามครั้งนี้มีนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายชัยวัฒน์ ศิรินุพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดพังงา ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใต้  สื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน

 

เขียนข่าวโดย  : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

ภาพข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

เผยแพร่ข่าวโดย  : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3727 - 3732

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ฯ จับมือ ก.ศึกษาฯ ผุดชุดซอฟต์แวร์ ช่วยการเขียน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั่วประเทศ
» “พิเชฐ” เผยผลสำเร็จหลังเยือนญี่ปุ่น องค์กรวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมเพิ่มลงทุนงานวิจัยในไทย หนุนอุตสาหกรรมยุคใหม่ สานฝันโครงการฟู๊ดอินโนโพลีส
» “เกาะยาวน้อย” ความสำเร็จการบริหารจัดการขยะชุมชน
» วท. รุกสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์รับ AEC ผุดเวทีแข่งขัน – ค่ายวิทย์เพื่อเยาวชนอาเซียน
» กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศความสำเร็จ พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบ 4 ชิ้น ฝีมือคนไทย
» วท. แถลงผลงาน 6 เดือน โชว์ใช้นวัตกรรมเป็นข้อต่อ เสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
» สวทช. จับมือ สอน. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แถลงข่าว "โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์"
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป