กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน โฆษก ก.วิทย์ฯ เผยชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำร่อง

โฆษก ก.วิทย์ฯ เผยชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำร่อง

พิมพ์ PDF

(10 มิถุนายน 2552) รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  เปิดเผยต่อสื่อมวลชนขณะนี้ได้ทำการคัดเลือกหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำร่องทั่วประเทศ แล้วในปี 2552 เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

                 รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ กล่าวว่า การคัดเลือกหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำร่องนั้น ได้พิจารณาคัดเลือกจากศักยภาพที่โดดเด่นของชุมชน  โดยการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมืออย่างดี จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้าไปดำเนินการอยู่แล้ว และจะหาแนวทางเสริมจุดแข็งให้ชุมชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเดิมท่านรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งเป้าไว้ 30 แห่ง ในปี 2552 แต่เมื่อสำรวจศัยกภาพในพื้นที่แล้ว เราสามารถดำเนินการได้เกินกว่า 30 หมู่บ้านในปีนี้ ซึ่งประกอบด้วย
                 1) หมู่บ้านเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 9 หมู่บ้าน รับผิดชอบพื้นที่โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่ บ้านหนองแวง จ.หนองคาย  บ้านโพนงามท่า จ.สกลนคร  บ้านโคกล่าม จ.กาฬสินธุ์  บ้านป่าน จ.ร้อยเอ็ด  บ้านสะอาด จ.ขอนแก่น บ้านโนนเจดีย์ และบ้านท่าหว่า  จ.ชัยภูมิ  บ้านแก่งโก จ.นครราชสีมา  และบ้านใคร่นุ่น จ.มหาสารคาม
                 2) ชุมชนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  จำนวน 10 หมู่บ้าน รับผิดชอบพื้นที่โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร  ได้แก่ บ้านป่าสักงาม จ.เชียงใหม่  บ้านลิ่มทอง  และบ้านโนนขวาง จ.บุรีรัมย์  บ้านโนนรัง  จ.นครราชสีมา  บ้านห้วยปลาหลด จ.ตาก  บ้านผาชัน  จ.อุบลราชธานี  เครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป จ.เชียงใหม่  ชุมชนบ้านเปร็ดใน  จ.ตราด  ชุมชนบ้านเขาพระ  จ.สงขลา และกลุ่มบริหารการใช้น้ำบางทรายนวล จ.สุราษฎร์ธานี
                 3) ชุมชนเกษตรอินทรีย์   3 หมู่บ้าน รับผิดชอบโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ได้แก่ บ้านทับทิมสยาม จ.ศรีสะเกษ  กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพพ่วงพรมคร  จ.สุราษฎร์ธานี และกลุ่มปุ๋ยชีวภาพเครือข่ายยั่งยืนศรีเมืองชุม จ.เชียงราย
                 4) ชุมชนวานิลา  1 หมู่บ้าน ได้แก่ ชุมชนม้งบ้านขุนวาง  จ.เชียงใหม่ รับผิดชอบโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
                 5) หมู่บ้านใช้เทคโนโลยีชุมชน บ้านไผ่จำศีล  จ.อ่างทอง รับผิดชอบโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
                 6) ชุมชนฐานความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เทศบาลเมืองสิงห์บุรี  จ.สิงห์บุรี รับผิดชอบโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
                 7) ชุมชนจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ (บ้านบ่อเหมืองน้อย  จ.เลย   บ้านผาคับ  จ.น่าน  บ้านอุดมสมบูรณ์  จ.สุรินทร์  บ้านบาลาและเจ๊ะเด็ง  จ.นราธิวาส   และบ้านหนองมัง  จ.อุบลราชธานี) รับผิดชอบโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                 8) หมู่บ้านชุมชนไร้ของเสีย บ้านเกาะกลาง จ.กระบี่  และ ยังมีชุมชนพลังงานทดแทน ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ

                  โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวตอนท้ายว่า ขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งลงพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชน นำองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นหมู่บ้านวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้มแข็งและยั่งยืน  โดยบางพื้นได้เตรียมพัฒนาเป็นแผนงานโครงการต่อเนื่องในปี 2553 ด้วย


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป