กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “ทิศทางบรรจุภัณฑ์ไทย สู่ความเป็นผู้นำใน AEC”

รมว.วท. เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “ทิศทางบรรจุภัณฑ์ไทย สู่ความเป็นผู้นำใน AEC”

พิมพ์ PDF

    

    เมื่อวันที่ (10 กรกฎาคม 2556) เวลา 13.30 น. ดร.พีระพันธ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ทิศทางบรรจุภัณฑ์ไทย สู่ความเป็นผู้นำใน AEC” พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ“นโยบายภาครัฐในการสนับสนุนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์”  โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงาน ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล ลาดพร้าว

    ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม โดยการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าไปช่วยพัฒนาส่งเสริมการส่งออก และฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เป็นฐานความรู้ในด้านต่างๆ โดยปัจจัยการเน้นคุณภาพ การออกแบบผลิภัณฑ์ และการนำบรรจุภัณฑ์ไทยขยายตลาดเข้าสู่ AEC ได้นั้น รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนนโยบาย และงบประมารอย่างเต็มที่ในการบูรณาการ และทำงานร่วมกันระหว่างภารัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการทั่วประเทศ โดยผู้ประกอบการต้องเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจากต้นทางถึงปลายทางของห่วงโซ่ อุปทาน ใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้โดยตรง การออกแบบการพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบัน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าผ่านการออกแบบและการพิมพ์บนบรรจุ ภัณฑ์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมการขายได้อีกทางหนึ่งด้วย แต่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ยังมีข้อจำกัดอีกหลายอย่าง อาทิ กฏระเบียบ เทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการออกแบบสื่อที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่มีหลากหลายรูปแบบ และด้วยข้อจำกัดหลากหลายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ของ ไทย        
   

         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็นหนึ่งในหลายหน่วยงานหลักของภาครัฐในการสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ในการสนับสนุนฐานความรู้ เทคนิค สถานที่ห้องปฏิบัติการรับรองมาตรฐานสินค้าเพื่อการส่งออก บรรจุภัณฑ์ไทยให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC การเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา หัวข้อ “ทิศทางบรรจุภัณฑ์ไทย สู่ความเป็นผู้นำใน AEC” ขึ้น เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งให้บรรจุภัณฑ์ไทยเป็นหนึ่งในแถบภูมิภาคอาเซียน รวมถึงมีเจตนารมณ์ที่จะสร้างความเข้มแข็งและร่วมมือกันภายในคลัสเตอร์ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค โดยจะเริ่มนำร่องในบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นสินค้าคุณภาพสูงก่อน


     ทั้งนี้ ภายในงานยังประกอบไปด้วยการบรรยายหัวข้อ “สู่ความเป็นหนึ่งในอาเซียน ด้วยบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทย” และการเสวนา หัวข้อ “ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์” จากผู้เชี่ยวชาญในคลัสเตอร์การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ทั้งจาก กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
 

เขียนข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นายพิริยะ เผ่าพงษา
 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ สวทช. ผนึก ก.อุตฯ กำหนดใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี 6 ฉบับ สู่มาตรฐานสากล
» มาตรวิทยา หัวใจของมาตรฐานอุตสาหกรรม
» สวทช. ก.วิทย์ ร่วมกับ STS Forum และ JETRO จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค “ASEAN – Japan Workshop in Thailand: Innovation, Science, and Technology for Sustainable Development”
» ระดมสมอง: ทิศทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ สปป.ลาว
» สวทช. ร่วมกับ สภาหอการค้าฯ เปิดตัวผลสำเร็จ 17 เอสเอ็มอีผักและผลไม้ไทย ที่พร้อมแข่งขันในตลาดเออีซีด้วย ThaiGAP ในงาน THAIFEX2016
» ก.วิทย์ ระดมผู้เชี่ยวชาญรัฐ-เอกชนโครงการวิจัยของบปี 60
» 2 เจ้ากระทรวง (วท./อก.) เยี่ยมชมบริษัท ดานิลี่ จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป