กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ดร.พีรพันธุ์ รมว.วท.เปิดสัมมนาหลักสูตรอุทยานวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหาร “Science Park for Executives”

ดร.พีรพันธุ์ รมว.วท.เปิดสัมมนาหลักสูตรอุทยานวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหาร “Science Park for Executives”

พิมพ์ PDF

      

 

       วันนี้ (8 กรกฎาคม 2556) เวลา 09.00 น. ดร. พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาหลักสูตรอุทยานวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหาร “Science Park for Executives” ณ ห้อง 405 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ได้รับข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ในงานนี้มีผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด วท. และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนากว่า 50 คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและกลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศมากว่า 20 ปี เป็นวิทยากรนำ พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงกลยุทธ์และรูปแบบวิธีการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จ

        ดร. พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคเศรษฐกิจที่ใช้องค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์เป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องเฉพาะที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป ในการดำเนินงานด้านอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูล มีความรู้ในการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำเรื่องนี้เป็นพิเศษและอยากเห็นการสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายมากขึ้น อุทยานวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมานานแล้วและได้ขยายไปยังส่วนภูมิภาคต่างๆ ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ ช่วงปีพ.ศ. 2556 – 2560 เป็นกรอบในการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์หลักๆ คือ จะส่งเสริมในภาคเอกชนลงทุนทำวิจัยและพัฒนาแบบก้าวกระโดด ส่งเสริมให้ประเทศเป็นฐานการลงทุนวิจัยและพัฒนาบริษัทข้ามชาติและบริษัทไทย ส่งเสริมและเปิดกว้างให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ต่อไปด้วย ขณะเดียวกันจะมีมาตรการสนับสนุนส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ในระยะ 5 ปี ทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ การสร้างแรงจูงใจ และสร้างความเข้มแข็งให้กับอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ รวมถึงการลงทุนพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ในระยะแรกรัฐจะเป็นผู้ลงทุน ในระยะกลางจะดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วย ส่วนระยะสุดท้ายภาคเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนหลักโดยมีภาครัฐให้การสนับสนุน


       ด้าน ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ต้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ได้มีการจัดตั้งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ หรือ สอว. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดทำแผนงานและแนวทางการพัฒนากิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศ และในปีงบประมาณ 2556 ได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการเพื่อผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ทั้งในรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ เป็นต้น ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ร่วมกับสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย หรือ Thai BISPA ในการพัฒนาหลักสูตรการสัมมนาและฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากร ภายใต้โครงการที่เรียกว่า การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการอุทยานวิทยาศาสตร์ และพัฒนาศักยภาพของผู้ดำเนินการ รวมทั้งถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์จริงของการบริหารจัดการและการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ในที่ต่างๆ ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งในภาพรวมของอุทยานวิทยาศาสตร์จะสามารถตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่อาศัยความรู้และนวัตกรรม ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อให้ดำเนินไปอย่างมีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หลักสูตรนี้เป็น 1 ใน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรการสัมมนาอุทยานวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหาร “Science Park for Executives” สำหรับอีก 2 หลักสูตร จะดำเนินการต่อไปภายในปีนี้ นอกจากนี้แล้ว สอว. ได้เตรียมแผนจัดกิจกรรมการศึกษาเก็บข้อมูลการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ซึ่งประสบความสำเร็จในต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้และนำไปปรับใช้เป็นแนวทางจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ของไทยต่อไป
 

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และนายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป