กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ ใกล้ชิดประชาชน ใช้วันหยุดลุยลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนเข้มแข็ง

ก.วิทย์ฯ ใกล้ชิดประชาชน ใช้วันหยุดลุยลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนเข้มแข็ง

พิมพ์ PDF

(6-7 มิถุนายน 2552) ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมผู้บริหารกระทรวง และสื่อมวลชน ปฏิบัติราชตรวจเยี่ยม ชุมชนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมบางปรอก จ.ปทุมธานี  ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรผสมผสานบ้านโนนรัง จ.นครราชสีมา และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนขวาง จ.บุรีรัมย์  เพื่อหาแนวทางนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยเหลือสนับสนุนชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

           การเดินทางลงพื้นที่ของ ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณ พนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในครั้งนี้ ใช้เวลา 2 วันช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ โดยพื้นที่แรก วันที่ 6 มิถุนายน 2552 เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานบำบัดน้ำเสียของชุมชนบ้านบางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมตั้งอยู่ริมคลองบางปรอก 117 ครัวเรือน โดยแต่เดิมชุมชนดังกล่าวเคยประสบปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสีย ชาวบ้านจึงได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิชุมชนไท ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการแก้ ปัญหาร่วมกัน ซึ่งมีนางฉลวย  กะเหว่านาค ประธานเครือข่ายสิ่งแวดล้อมเมืองปทุมธานี เป็นผู้นำหลักในการสร้างความร่วมมือดังกล่าว โดยรณรงค์ไม่ให้ชาวบ้านทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียลงคลองบางปรอก พร้อมคิดทำถึงดักไขมันรายครัวเรือนขึ้นในชุมชน โดยเรียนรู้วิธีทำงานของบ่อดักไขมัน 5 แบบ ได้แก่แบบยั่งยืน  แบบดูดซึม  แบบประยุกต์  แบบประหยัด  และแบบพัฒนา  ซึ่ง นางฉลวย กล่าวว่า ถังดักไขมันทั้ง 5 แบบทำให้เราได้ศึกษาคุณประโยชน์และรู้ว่าถังดักไขมันเป็นสิ่งเดียวที่สามารถ บำบัดน้ำเสียจากจุดกำเนิดได้ และเริ่มหาเครือข่ายชุมชนอื่นๆ มาร่วมพัฒนาด้วยกันอย่างมีส่วนร่วมจนประสบผลสำเร็จ   ปัจจุบัน  ชุมชนบางปรอกเป็นชุมชนนำร่องด้านการจัดการน้ำเสียอย่างมีระบบและเป็นที่ศึกษาดดูงานของคนทั่วไป

 

 

           วันที่ 7 มิถุนายน 2552 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมคณะเดินทางไปบ้านโนนรัง ตำบลตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยได้พบประผู้นำท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน นายจันทร์ที  ประทุมภา ซึ่งได้นำชมพื้นที่ทำการเกษตรประณีต 1 ไร่ ของพ่อจันทร์ที ซึ่งสามารถสร้างรายได้กว่า 8 หมื่นบาท/ปี จนการเป็นแหล่งอบรมเรียนรู้และศึกษาดูงานของบุคคลต่างๆ มากมาย โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สสนก.

 

 

            ได้เข้ามาช่วยเหลือมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ศูนย์ฯ ใช้ประโยชน์ได้มากในเรื่องการเก็บข้อมูลดิน  น้ำ และคำนวณค่าใช้จ่ายยต่างๆ  ที่เรียกว่าบัญชีครัวเรือน ทั้งนี้ ผู้นำท้องถิ่นได้นำคุณหญิงกัลยา และคณะเดินทางไปดูอ่างเก็บน้ำห้วยตาดี  โดยชาวบ้านต้องการให้มีการขุดลอกเพื่อเป็นสระเก็บน้ำทีซึ่งหากดำเนินการได้ จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 4 หมู่บ้าน

 

 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป