กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ จัดประชุมร่วม 5 จังหวัดภาคเหนือ ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการลำไย

ก.วิทย์ จัดประชุมร่วม 5 จังหวัดภาคเหนือ ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการลำไย

พิมพ์ PDF

    

        (เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556) เวลา 09.00 น. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมแผนปฏิบัติงาน “โครงการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการลำไยเพื่อการส่งออก” การอนุญาต การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพโรงรม ให้ได้มาตรฐานการส่งออก และสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรกรของประเทศ ร่วมกับ 5 จังหวัดภาคเหนือ ในการบูรณาการงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อยกระดับการผลิตและระบบการตลาดลำไยคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมทั้งสร้างโอกาสด้านการตลาดให้กับเกษตรกรและชุมชน รวมถึงการเปิดตลาดใหม่ อันเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขันเสรีจากการเปิดเขตเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ณ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

 


     นายวรวัจน์ เอื้ออภิญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ประเทศไทย เป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าทางการเกษตรรายสำคัญของโลกโดยเฉพาะการส่งออกผลไม้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย แต่ที่ผ่านมาประสบปัญหาด้านคุณภาพและการจัดการอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดภาวะความผันผวนทางด้านราคา ส่งผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน ในระดับหมู่บ้าน สังคม กลุ่มเกษตรกร เป็นจำนวนมาก และรัฐบาลต้องใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานยกระดับราคาสินค้าเกษตรและสร้างอาชีพที่มีศักยภาพของเกษตรกร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะหน่วยงานวิจัย พัฒนา และจัดการองค์ความรู้ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิต สร้างองค์ความรู้ และสร้างอนาคต
    

 

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ริเริ่มดำเนินการปรับปรุงคุณภาพและบริหารจัดการลำไยให้ได้มาตรฐานการส่งออก โดยการจัดทำแผนบูรณาการเพื่อเข้ามาขับเคลื่อนการพัฒนาและบริหารจัดการลำไยให้มีปริมาณและคุณภาพเพื่อการส่งออก ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยอาศัยการทำงานลักษณะบูรณาการทั้งหน่วยงานภายในและนอกกระทรวง เน้นการยกระดับการผลิตและระบบการตลาดลำไยคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือ 5 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา และน่าน ณ ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมระดับต้นน้ำจะเน้นการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศภาพถ่ายดาวเทียมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการโซนนิ่งสวนลำไย รวมถึงการลงทะเบียนเกษตรกร การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อใช้ในการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร การถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่ เทคโนโลยีก่อนการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีระยะเก็บเกี่ยวผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมการแจ้งข้อมูลให้กับเกษตรกรผ่านระบบ SMS และสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมเกี่ยวกับองค์ความรู้ 52 สัปดาห์ ระดับกลางน้ำ เน้นการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงคุณภาพโรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ให้ได้มาตรฐานสำหรับลำไยสด เทคโนโลยีการอบแห้งลำไย เทคโนโลยีการปรับคุณภาพห้องอบแห้งและประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีการยืดอายุและบรรจุภัณฑ์ การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มลำไย และระดับปลายน้ำ เน้นการควบคุมคุณภาพผลผลิตลำไยที่เก็บจากสวนของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับ วท. รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตในระดับสวน (QC สวน) พร้อมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับผ่านระบบ QR Code รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดลำไยที่อาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาระบบการตลาดเดิม (ประเทศจีน เวียดนาม อินโดนีเชีย) และการส่งเสริมตลาดใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด เช่น ประเทศอินเดีย เกาหลี มาเลเชีย อเมริกา เป็นต้น

 


     ทั้งนี้ การใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการลำไยเพื่อการส่งออกดังกล่าว จะทำให้เกิดรูปแบบการผลิตและระบบการตลาดลำไยคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือที่สนับสนุนให้ราคาลำไยมีเสถียรภาพ สามารถสร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจต้นแบบการสร้างความยั่งยืนของระบบการผลิตผลไม้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรของประเทศไทย เพื่อการส่งออกต่อไป


เขียนข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.
ภาพข่าวโดย : นายรัฐพล หงสไกร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ, นายพิริยะ เผ่าพงษา

หน่วยงานรับผิดชอบ
เจ้าภาพแผนบูรณาการ (MR. ลำไย)
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 

หน่วยงานร่วมบูรณาการ
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ
- สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
- สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป