กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยมาตรวิทยาได้อย่างไร

การสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยมาตรวิทยาได้อย่างไร

พิมพ์ PDF

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  สัมมนาวิชาการเนื่องในวันมาตรวิทยาโลก  และครบรอบวันสถาปนา 11 ปี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ “การสร้างงาน  สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยมาตรวิทยาได้อย่างไร”  โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ  ณ ห้องคอนแวนชั่น ฮอลล์  ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552
พล.อ.ต.ดร. เพียร  โตท่าโรง  ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  กล่าวว่า  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาตรวิทยาโลก (วันที่ 20 พฤษภาคม ของทุกปี) ร่วมกับวันสถาปนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี  โดยจัดการสัมมนาทางวิชาการขึ้น  ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างงาน  สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยมาตรวิทยาได้อย่างไร”  กิจกรรมในวันนี้จะมีการบรรยายในภาคเช้า  ในภาคบ่ายจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรวิทยา  โดยฝ่ายต่าง ๆ ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  ผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้มาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม  รัฐวิสาหกิจ   ห้องปฏิบัติการสอบเทียบทั้งรัฐและเอกชน  สถาบันการศึกษา  สื่อมวลชน  ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ ประมาณ 350 คน

 

                  ดร. คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้ช่วยกันระดมความคิดเห็นในวันนี้  ซึ่งจะมีความหมายต่อประเทศอย่างมาก  ไม่ว่าจะขายสินค้าที่ไหน  จะขายในประเทศหรือต่างประเทศ  ย่อมจะต้องตระหนักถึงมาตรฐานของสินค้า  ไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือมากตาม  การกีดกันทางการค้าทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องภาษี  แต่เป็นเรื่องกีดกันทางคุณภาพ  มาตรฐาน  ฉะนั้นมาตรวิทยาจึงเป็นความรู้ หรือวิธีการที่จะนำพาประเทศไทยพ้นวิกฤติได้  อยากให้พวกเราร่วมคิดร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อรับมือกับวิกฤติที่จะเกิดขึ้นซึ่งขยายไปทั่วโลก 
                 มาตรวิทยาเป็นวิชาการที่เกี่ยวกับการวัด การวิเคราะห์ การทดสอบ  ที่ถูกต้องแม่นยำ ตามข้อกำหนดของสากล  แม้กระทั่งเรื่องเวลา  ซึ่งทางมาตรวิทยาเป็นศูนย์กลางของการเทียบเวลาก่อนที่จะประกาศว่า 8 นาฬิกา  จริง ๆ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราไม่ค่อนตระหนักและพูดถึง  อยากให้พวกเราเป็นตัวกลางถ่ายทอดให้คนทั่วไปว่า มาตรวิทยาเป็นกลไกสำคัญต่อชีวิตต่อกระบวนการผลิต  เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ  โดยเฉพาะสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศ  ถ้าเราสามารถยกมาตรฐานเทียบกับต่างประเทศได้เราก็จะแข่งขันกับเขาได้  ถ้าเราทำได้ดีกว่าเราก็จะได้เปรียบในการส่งออกสินค้า

 

 

 


 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» สวทช. ก.วิทย์ ร่วมกับ STS Forum และ JETRO จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค “ASEAN – Japan Workshop in Thailand: Innovation, Science, and Technology for Sustainable Development”
» ระดมสมอง: ทิศทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ สปป.ลาว
» พิธีปิดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ THAILAND HALAL ASSEMBLY
» เริ่มแล้ว Thailand LAB 2014 งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ
» การสัมมนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
» TCELS เตรียมจัดประชุมวิชาการหวังผลักดันงานด้านชีววิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ที่จ.เชียงใหม่
» กลุ่มคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่สัญจร ประชุม ดูงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป