กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ ส่งมอบตำราเทคโนโลยีอวกาศฯ แก่กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงวิทย์ฯ ส่งมอบตำราเทคโนโลยีอวกาศฯ แก่กระทรวงศึกษาธิการ

พิมพ์ PDF

(2 มิถุนายน 2552) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. จัดพิธีส่งมอบตำราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์ ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

 

           ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีนโยบายเร่งด่วนในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาความยากจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำผลงานของกระทรวงฯ ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างงาน และสร้างรายได้แก่ประชาชน โดยให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและพื้นที่ของประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไป มีความรู้ความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์ควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

           นาย ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ความร่วมมือทางวิชาการระดับสูงในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกระทรวงศึกษาธิการ หลังจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มอบโปรแกรมดิจิทัลไทยแลนด์ จำนวน 5,000 ชุด ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ และร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ นับเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่ทั้งสองกระทรวง จะก้าวเข้าสู่ความร่วมมือกันอีกระดับหนึ่ง ในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้ก้าวหน้า และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแบบบูรณาการให้ ยั่งยืนต่อไป โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นบัณฑิตนักวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

            รศ. ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กล่าวว่า สทอภ. ได้ร่วมกับสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดทำตำราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแก่นิสิต นักศึกษา ซึ่งขณะนี้ มีการเรียนการสอนในสาขาเทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศศาสตร์เกือบทุกสถาบัน ดังนั้น การจัดทำตำราเล่มนี้ นอกจากเป็นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้ ก้าวหน้ายิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงไว้ เพื่อต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไปในอนาคตด้วย

            ตำรา เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศค่อนข้างสมบูรณ์ ประกอบด้วย หลักการและพื้นฐานของภูมิสารสนเทศ ที่จะนำไปสู่ความเข้าใจ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเสนอกรณีตัวอย่างที่ได้จากประสบการณ์จริงของนักวิชาการที่มีความเชี่ยว ชาญในการประยุกต์ใช้หลากหลายสาขา ทั้งด้านการเกษตร ป่าไม้ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ธรณีวิทยา แหล่งน้ำ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ ความมั่นคง และการทำแผนที่ โดยมีแผนที่และสถิติที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ในหนังสือดังกล่าวด้วย

            การ จัดทำตำราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านภูมิสารสนเทศของประเทศ นับเป็นนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านนี้ให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของ ประเทศไทย (ธีออส) และข้อมูลภูมิสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมทั้งขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตชนบท อันจะเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอนแบบไร้พรมแดนต่ออาจารย์ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป