กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.

พิมพ์ PDF

 

     วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องพระจอมเกล้า  ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับ นายชิเกะกะซุ ซะโตะ (Mr.Shigekazu Sato)  เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อหารือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

              ประเด็นในการหารือ มีดังต่อไปนี้
      1. ด้านเทคโนโลยีอวกาศ กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (วท.)โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศ(องค์การมหาชน) มีแผนพัฒนาระบบสำรวจโลกด้วยดาวเทียมของประเทศ ระยะที่ 2 เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับรองรับการปฏิบัติการครบวงจรอย่างน้อยในภารกิจหลักของประเทศ 4 ด้าน ได้แก่ การเกษตร ภัยพิบัติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความมั่นคง โดยได้จัดให้มีการดำเนินการใน 2 ส่วนหลักคือ
               1.1 การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) และการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan)
              1.2 การขอข้อมูลแบบแนวคิด (Conceptual Model) จากหน่วยงานอวกาศต่างประเทศที่มีศักยภาพเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาโครงการ โดยสามารถผสมผสานรายละเอียดทางเทคนิคจากกรอบแนวคิดต่างๆที่ได้รับ
       2. ด้านการพัฒนานวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับองค์การพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการสาธิตการผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลังในประเทศไทย (Model Project for Bioethanal Production from Cassava Pulp in Thailand) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ซึ่ง NEDO ตกลงให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน  276 ล้านบาทแก่ประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลังในระดับโรงงานต้นแบบ  โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554 - 31 มีนาคม 2556 บริษัทไทยและบริษัทญี่ปุ่นที่เข้าร่วมโครงการได้เตรียมพื้นที่และอุปกรณ์/เครื่องมือสำหรับสร้างโรงงานต้นแบบฯ ในประเทศไทยต่อไป

 

เขียนข่าวโดย  :  นางสาวชลธิขา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่ายภาพโดย   :  นายพิริยะ เผ่าพงษา

เผยแพร่ข่าว    :  นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป