กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การประชุมหารือนโยบายและแนวทางความร่วมมือไทย-สหภาพยุโรป

การประชุมหารือนโยบายและแนวทางความร่วมมือไทย-สหภาพยุโรป

พิมพ์ PDF

    

     วันนี้ (10 พฤษภาคม 2556) เวลา 11.00 น. นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจาก นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานต้อนรับและร่วมหารือนโยบายและแนวทางความร่วมมือไทย-สหภาพยุโรป ร่วมกับ นายสนธิ วรรณแสง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ , นางธมาภรณ์ อภิสนธ์ ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ , นางสาวกมลรัตน์ ทองประไพ วิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากฝ่ายไทย ศ.ดร. อเนก กิจเจา Abel Salazar Biomedical Science Institute, University of Porto โปรตุเกส , Prof.Dr. Werner E.G. Muller Institute for Physiological Chemistry University Medical Center, University Mainz เยอรมนี , Prof.Dr.Xiaohong Wang Institute for Physiological Chemistry University Medical Center, University Mainz เยอรมนี ผู้แทนจากฝ่ายยุโรป ณ ห้องรับรองพระจอมเกล้า ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


      ประเด็นในการประชุมหารือดังกล่าว มีดังต่อไปนี้
1.   สถานะและแนวทางความร่วมมือด้าน วทน. ไทย-เยอรมนี สาขาความร่วมมือใหม่ตามที่ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยเห็นชอบการผลักดันให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือกันของ ระบบราง ยานยนต์ และ สเต็มเซลส์
2.  การจัดโครงการฝึกอบรมความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการงานวิจัยของนักวิจัย NSTDA ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2556 วิทยากรโดย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อนำนักวิชาชีพไทยและเครือข่ายชาวต่างประเทศมาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้แก่นักวิจัย NSTDA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.  ความเชี่ยวชาญและประเด็นการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศไทย ฯลฯ

เขียนข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นายพิริยะ เผ่าพงษา
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป