กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

พิมพ์ PDF


 ๑ เมษายน .. เป็นวันข้าราชการพลเรือน

๑ เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่ยกความสำคัญให้กับข้าราชการพลเรือน ผู้ทำหน้าที่หลักในการบริหารจัดการภารกิจของประเทศ  และเป็นวันที่ข้าราชการพลเรือนพึงระลึกถึงการปฏิบัติหน้าที่ ทำงานรับใช้บ้านเมือง เพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม
 


พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน


ในปี ๒๕๕๖ นี้ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ได้รับการอัญเชิญมาเผยแพร่  เพื่อให้ข้าราชการทุกคนได้น้อมรับใส่เกล้าและยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติราชการ และขอนำพระวรธรรมคติสมเด็จพระสังฆราช และ สาร นายกรัฐมนตรี เผยแพร่ดังนี้

งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ โดยงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่เกียรติคุณของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ข้าราชการทั่วไปได้ตระหนักถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี และหน้าที่ของการเป็นข้าราชการพลเรือนที่ดี โดยกำหนดจัดกิจกรรมประกอบด้วย

๑. งานนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของข้าราชการพลเรือนดีเด่น และเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. - ๒๐.๑๕ น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

๒. พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน"วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2556" ณ กรมประชาสัมพันธ์

ที่มา เว็บไซต์สำนักงาน กพ.

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป