กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม ไทย – สหรัฐ เรื่อง “การลดความเสี่ยงภัยพิบัติจากอุทกภัย”

ก.วิทย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม ไทย – สหรัฐ เรื่อง “การลดความเสี่ยงภัยพิบัติจากอุทกภัย”

พิมพ์ PDF

        

         

          วันนี้ เวลา 09.00 น. ณ ห้องพิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมระหว่างผู้เชี่ยวชาญไทย – สหรัฐ หัวข้อ “การลดความเสี่ยงภัยพิบัติจากอุทกภัย” (Joint Thai – U.S. Expert Workshop on Flood Disaster Risk Reduction) โดยมี รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประชุมดังกล่าว เพื่อสร้างความร่วมมือกับ U.S. Army Corps of Engineer (USACE) ในการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการน้ำและอุทกภัยระหว่างไทย – สหรัฐ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งสองประเทศมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิ ยุทธศาสตร์และแนวทางการปฎิบัติที่ดีและบทเรียนที่ได้รับ ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยเข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน

 

 

         ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมวันนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะได้ทราบว่าผู้เชี่ยวชาญ U.S. Army Corps of Engineer (USACE) มองปัญหาการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยของไทยอย่างไร มีคำแนะนำอย่างไร และแผนที่เราทำอยู่นั้นถูกทางหรือยัง ทุกอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะประเทศไทยเราเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงเมื่อปลายปี 2554 กินเวลายาวนานกว่า 3 เดือน เหตุเพราะฝนตกเร็วกว่าปกติ ตกมากกว่าปกติ และผิดที่ผิดทาง ปัจจัยหลายอย่างทำให้เราระบายน้ำออกไม่ทัน โครงการการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยงบประมาณ 3.5 แสนล้านบาท จึงเกิดขึ้น และกำลังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นอีก คาดหวังว่าเราจะป้องกันเหตุนี้ได้ยาวนานไปอีก 100 ปีข้างหน้า

          เรามียุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย 3 หลักใหญ่ๆ คือ 1. ไม่คิดว่าน้ำเป็นศัตรู แต่ให้คิดว่าน้ำเป็นมิตร เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม น้ำจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 2. หาที่ให้น้ำอยู่และไป และ 3. บริหารน้ำตามสภาพภูมิประเทศ 3 ระดับ ได้แก่
1) ต้นน้ำ สร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บ ชะลอ และหน่วงน้ำ รวมถึงการปลูกป่า
2) กลางน้ำ หน่วงน้ำด้วยระบบห้วย คลอง หนอง บึง และการทำแก้มลิง
3) ปลายน้ำ สร้างทางให้น้ำเพื่อการระบายออกให้มากที่สุด

          การที่เรานำ U.S. Army Corps of Engineer (USACE) เข้ามา การที่ขอความช่วยเหลือจาก EPA (Environmental Protection Agency) ไม่ต่างกับเรามี Singer command วันนี้ที่ประเทศไทย การก่อสร้างด้วยระบบ desine and build ไม่แตกต่างจากที่อเมริกา วงเงินที่ใช้ใกล้เคียงกันมาก เพียงแต่ว่าท่านทำจุดเดียว แต่เราทำทั้งประทศ และความแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือ บรรยากาศการทำงานของอเมริกาและไทย ทำให้ความยากต่างกันเท่านั้น

 

 

          ด้าน รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ สืบเนื่องมาจากที่ท่านรองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปราชการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 24 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม  2555 ได้มีโอกาสร่วมประชุมหารือกับ U.S. Army Corps of Engineers (USACE) ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านวิศวกรรมในการออกแบบและก่อสร้างทั้งเขื่อนและ กรมชลประทาน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัติในประเทศสหรัฐอเมริกาและใน ต่างประเทศด้วย ในฐานะที่ท่านรองนายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ.ได้เล็งเห็นว่าประสบการณ์การดำเนินงานของ USACE จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานภารกิจของโครงการการออกแบบก่อสร้างโครงการการ ออกแบบก่อสร้างโครงการการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะประสบการณ์ด้านการออกแบบและก่อสร้าง และการวางแผนระยะยาวของประเทศไทย จึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ USACE มาประเทศไทยเพื่อให้ข้อแนะนำในการดำเนินงาน รวมทั้งเห็นควรให้มีความร่วมมือระหว่าง USACE กับ กบอ.โดยได้ดำเนินการผ่านกลไกของสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา

       ต่อมา สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมจัดทำโครงการ การประชุม Joint Thai - U.S. Expert Workshop on Flood Disaster Risk Reduction ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2556 คณะผู้เชี่ยวชาญได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ในจังหวัดต่างๆ อาทิ เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ประตูระบายน้ำบางโฉมศรี จังหวัดสิงห์บุรี โครงการปรับปรุงคันคลองชัยนาท – ป่าสัก จังหวัดลพบุรี นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทำให้คณะผู้เชี่ยวชาญได้รับทราบสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในปี 2554 และเข้าใจสาเหตุการเกิดอุทกภัยมากขึ้น

 

เขียนข่าว  :  นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ภาพข่าว  :  นายรัฐพล หงสไกร/นายพิริยะ เผ่าพงษา

เผยแพร่ข่าว  :  นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 0 2333 3732

 


 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคลสู่มาตรฐานสากล
» ก.วิทย์ฯ จัดประชุมระหว่างไทย-ฮังการี สานต่อความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» สวทช. ผนึกกำลัง กรมอุทยานแห่งชาติฯ ม.สงขลานครินทร์ และ จ.ตรัง ใช้ วท. ฟื้นฟู ปกป้อง และจัดการ ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
» ประชุมหารือคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือด้าน วทน. ไทย-ลาว
» โครงการ สร้างความร่วมมือต่างประเทศเชิงยุทธศาสตร์
» ดร.พิเชฐฯ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงความร่วมมือการสนับสนุนทุนวิจัยนักเรียนปริญญาเอก
» ผลประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสความร่วมมือ วทน.ไทย-ลาว เห็นพ้องเพิ่มเติมจากเดิมอีก 2 สาขา
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป