กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประกาศยกระดับผลิตผลการเกษตร เพื่อการส่งออกของไทย ภายใน 2 ปี ไทยจะเป็น Thailand Fruit Valley

พิมพ์

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินหน้ายกระดับผลิตผลทางการเกษตร เพื่อการส่งออกของประเทศ โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยยกระดับเป็น Thailand Fruit Valley เมืองแห่งผลไม้ปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการกำจัดแมลงวันทองศัตรูตัวร้ายของผลไม้ไทยให้หมดไป พร้อมประกาศให้ไทยเป็น No fruit fly zone ลดความเสียหายของสินค้าเกษตร เป็นศูนย์ยกระดับผลไม้ไทยสามารถส่งออกได้อย่างไร้การกีดกันทางการค้า คาดว่าจะสามารถลดความเสียหายของผลไม้ พร้อมทั้งเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศได้มากกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี


     นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า วันนี้เป็นการส่งสัญญาณว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะได้นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์และเทคโนโลยีอื่นๆ ผสมผสานเพื่อกำจัดแมลงวันผลไม้ให้หมดไปภายใน 2 ปี ฉะนั้นวันนี้เกษตรกรที่เตรียมจะปลูกผลไม้หรืออยากมีรายได้จากการปลูกผลไม้ วันนี้ก็เตรียมปลูกผลไม้ได้แล้ว เพราะเมื่อต้นผลไม้ใหญ่ก็จะไม่พบการรบกวนจากแมลงวันผลไม้อีกต่อไป และไม่ต้องใช้สารเคมี อีกทั้ง ผลไม้ที่ส่งออกไปต่างประเทศจะไม่มีสารเคมีหรือสารพิษตกค้าง และถูกกีดกันทางการค้าเหมือนกับที่ผ่านมา ซึ่งช่วงนี้ถือเป็นก้าวย่างสำคัญที่จะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่เมืองผลไม้ปลอดภัย (Thailand Fruit Valley) ในส่วนของ Fruit fly free นอกจากการกำจัดแมลงวันผลไม้แล้วก็ยังมีโครงการปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโน เพื่อให้ธาตุอาหารกับต้นพืชตามช่วงเวลาที่พืชต้องการ และนวัตกรรมการเกษตร 52 สัปดาห์ เพื่อส่งสัญญาณการปลูกพืชให้เกษตรกรในแต่ละสัปดาห์ว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร จะต้องมีการป้องกันศัตรูพืชอย่างไร รวมทั้งยังมีเทคโนโลยีอื่นๆ ลงไปในพื้นที่โครงการด้วย
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวอีกว่า โครงการนี้ จะดำเนินการในพื้นที่ต้นแบบ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แพร่ นครราชสีมา อุดรธานี นครสวรรค์ จันทบุรี สมุทรสงคราม และนครศรีธรรมราช โดยจะเริ่มดำเนินการติดตั้งและสร้างโรงฉายรังสีแห่งแรกในปีงบประมาณ 2556 นี้ หลังจากนั้นจะขยายโครงการจาก 8 จุด ให้ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เมื่อดำเนินโครงการนี้แล้ว จะมีผลไม้จำนวน 25 ชนิด ที่จะปลอดจากการทำลายของแมลงวันทอง อาทิ กล้วยประเภทต่างๆ ชมพู่ ฝรั่ง ส้มเขียวหวาน พุทรา มะละกอ มะปราง ลองกอง ละมุด เชอรี่ ฯลฯ และมีผลไม้อีก 6 ชนิดที่ได้ประโยชน์โดยตรงในการส่งออก ได้แก่ มะม่วง มังคุด ลิ้นจี่ ลำไย เงาะ หมาก ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีการส่งออกจำนวนมากในแต่ละปี การจัดการแมลงวันทองจะทำให้ผลไม้มีคุณภาพสูง ไม่มีไข่แมลงวันตกค้างในผลไม้ โอกาสที่ผลไม้จากประเทศไทยจะส่งออกย่อมมีมากกว่าระเทศในภูมิภาคเดียวกันที่อาจมีปัญหานี้อยู่ เชื่อได้ว่าเมื่อประเทศไทยเป็นพื้นที่ปราศจากแมลงวันผลไม้ (No Fruit fly Zone) ประเทศไทยย่อมจะเป็น Thailand Fruit Valley ได้ภายใน 2 ปีนี้อย่างแน่นอน


     ด้าน ดร.สมพร  จองคำ ผู้อำนวยการสาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) กล่าวว่า โครงการผลไม้ไทยปลอดภัยสารเคมี (No Fruit fly Zone) มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มผลผลิตการเกษตรโดยเทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน จัดขึ้นเนื่องจากตระหนักถึงปัญหาแมลงวันผลไม้ ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญที่สุดของไม้ผลในประเทศไทย เพราะนอกจากแมลงวันผลไม้จะทำให้ผลไม้เน่าเสียแล้วยังเป็นปัญหาการส่งออกผลผลิตการเกษตรไปขายต่างประเทศ เนื่องจาก เกษตรกรจำเป็นต้องใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงศัตรูพืช ส่งผลให้พบสารเคมีตกค้างในผลิตผลที่ส่งออกไปยังตลาดทั้งในและต่างประเทศ  ประกอบกับถ้าไม่สามารถกำจัดได้หมด มีแมลงติดไปกับผลผลิตทางการเกษตรที่ส่งไปขายต่างประเทศ จะเป็นปัญหาใหญ่ถูกห้ามนำเข้าและต้องทำลายทิ้ง ดังเช่น ในปลายปี 2553 ที่พบว่า พืช ผัก และผลไม้ที่ส่งไปขายในกลุ่มประเทศยุโรป ถูกระงับห้ามนำเข้าเนื่องจากตรวจพบแมลงวันผลไม้ในพริกและสารพิษตกค้างในพืชผัก ส่งผลให้ประเทศไทยต้องออกมาตรการระงับการส่งออกพืชผักและผลไม้ไปกลุ่มประเทศยุโรป


     ด้วยเหตุนี้ สทน. จึงได้คิดค้นเทคนิคแมลงที่เป็นหมันขึ้นมา โดยได้นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ในด้านเกษตร เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช อาทิ แมลงวันทอง พร้อมประกาศพื้นที่ประเทศไทยเป็นพื้นที่ Fruit fly free โดยได้วางเป้าหมายการดำเนินงานไว้ 6 ปี เริ่มจากเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2561 ดังนี้ 1. สร้างต้นแบบโรงผลิตแมลงเพื่อการควบคุมแมลงวันผลไม้โดยการใช้แมลงที่เป็นหมัน 2. สร้างเขตประชากรแมลงวันผลไม้ต่ำเพื่อการส่งออก 3. การควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยการใช้แมลงที่เป็นหมัน 4. การควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าวโดยการใช้แมลงที่เป็นหมัน โดยคาดว่าโครงการนี้จะสามารถควบคุมประชากรของแมลงวันผลไม้ได้แบบต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการค้าและการส่งออก สร้างความเชื่อมั่นในตลาดโลก ตลอดจนเป็นการยกระดับรายได้ของเกษตรกร และผลิตไม้ผลที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งจะได้เป็นต้นแบบในการถ่ายทอด ฝึกอบรม และขยายผลไปสู่จังหวัดอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง จนสามารถครอบคลุมไปทั่วประเทศได้ในที่สุด
 

 ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ผู้ถ่ายภาพ : นายรัฐพล  หงสไกร , นายพิริยะ  เผ่าพงษา