เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

พิมพ์

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรองพระจอมเกล้า ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับ นางคริสทีน ชราเนอร์ บูร์เกเนอร์ (H.E. Mrs. Christine Schraner BURGENER) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อหารือโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

          การหารือในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยได้นำเสนอความเป็นได้ในการร่วมมือวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (medical science) 3 สาขา ดังนี้

          1. ด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับนาโน (Medical application of nanotechnology)  การใช้เทคโนโลยีนาโนทางการแพทย์ สาขา “Molecular nanotechnology ” ในการวิจัยระดับอณูโมเลกุล (การซ่อมแซม DNA/การออกฤทธิ์ของสารเคมีหรือตัวยาสำคัญ (active compounds / drugs) ในการต้านการกลายพันธุ์ (anti-mutagenicity) และการแสดงออก (expression) ของหน่วยพันธุกรรม(genes) ที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็ง/กลไกการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเซลล์ปกติที่กลายไปเป็นเซลล์มะเร็ง)
          2. ด้านงานวิจัยด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและการตายของเซลล์ (Anti-aging and Apoptoticresearch) การใช้เทคโนโลยีการวิจัยในระดับอณูโมเลกุลและระดับเซลล์สำหรับพิสูจน์ฤทธิ์ชีวภาพ(biological activity) ของสาร phytochemicals,โปรตีน และ เปปไทด์ (peptides) จากพืชวัตถุดิบในประเทศ (ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ/ฤทธิ์ชะลอแก่/ฤทธิ์ชักนำการตายของเซลล์มะเร็งแบบ) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ ข้อมูลสนับสนุนในการทำการวิจัยที่สำคัญต่อไป เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของสมุนไพรเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพ
          3. ด้านงานวิจัยด้านการทดสอบสารพิษต่อพันธุกรรมของอนุภาคนาโน (Genotoxicity tests /Nanogenotoxicity ) ซึ่งปัจจุบันวงการวิจัยมีการสังเคราะห์อนุภาคและวัสดุที่มีขนาดเล็กมาก จึงสามารถเข้าสู่ร่างกายโดยสะสมในเซลล์ร่างกายและอาจก่อให้เกิดอันตรายที่ร้ายแรงต่อสุขภาพได้
 
         
          ทั้งนี้ ได้หารือเพิ่มเติมความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีการวิจัย(technology exchange & transfer), การปฏิบัติงานวิจัยช่วงสั้น (short research training), การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและสถาบันวิจัย (laboratory visit) ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การจัดทำโครงการวิจัย(collaborative) (research project) ที่มีผลต่อสุขภาพร่วมกันในอนาคตต่อไป
 

 

 
เขียนข่าวโดย   :  นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
 
เผยแพร่ข่าว     :  นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
 
ถ่ายภาพข่าว    :  นายรัฐพล หงสไกร

 

Tags เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส