กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วรวัจน์ ฯ ประชุมร่วมกรมการข้าวตรวจพื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์ดี

วรวัจน์ ฯ ประชุมร่วมกรมการข้าวตรวจพื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์ดี

พิมพ์ PDF

        เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร พระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมเรื่องข้าว ร่วมกับ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการข้าวและกรมการค้าภายใน เพื่อหารือเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาข้าว


        นายวรวัจน์ เอื้อภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้แนวทางการดำเนินงานเรื่องการปลูกข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว ในการผลิตข้าวหอมมะลิของภาคเหนือให้เพียงพอ และส่งเสริมให้เป็นพื้นที่การผลิตข้าว อีกทั้ง โดยมอบหมายให้กรมการข้าว เป็นผู้คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การปลูกข้าวชนิดที่มีคุณภาพดี 


        ทั้งนี้ พื้นที่ที่สามารถปลูกข้าวที่มีคุณภาพสูงแบ่งออกได้ ดังนี้
        ภาคเหนือจะมีข้าวหอมมะลิ 105 และ ข้าวเหนียวพันธุ์ (กข 6) อย่างบางจังหวัดจะมี (กข 15) จะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน คือ ทางเหนือจะมีอยู่ 2 สายพันธุ์ คือ ข้าวหอมมะลิ 105 และ ข้าวเหนียวพันธุ์ (กข 6) และเชียงใหม่จะมีพันธุ์สันป่าตอง 1
        เชียงใหม่จะมีพันธุ์สันป่าตอง 1 ข้าวหอมมะลิ 105 และ ข้าวเหนียวพันธุ์ (กข 6) มี 3 สายพันธุ์ ซึ่งเชียงรายจะมี 3 สายพันธุ์  เหมือนกับเชียงใหม่
       ชัยนาทจะปลูก 2 ฤดูได้ น่าน ได้แก่  (กข)   ข้าวเหนียวพันธุ์ (กข 6) สันป่าตอง จะปลูกเป็นพันธุ์นาปี
       พะเยามีพันธุ์ข้าวเหนียว (กข 6) สันป่าตอง (กข 10)


       อย่างไรก็ตาม การปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลต่อคุณภาพรวมไปถึงเมล็ดข้าว ทำให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ด้อยกว่าข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ แต่ข้าวเหนียวจะอยู่ทางภาคเหนือตอนบนซึ่งสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่แต่ต้องมีน้ำและดินที่ดี
 

ถ่ายภาพโดย : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

เผยเเพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป