กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท หารือเรื่องข้าว ร่วมกับ กรมการข้าว และ สศร.

รมว.วท หารือเรื่องข้าว ร่วมกับ กรมการข้าว และ สศร.

พิมพ์ PDF

        วันนี้ ( 4กุมภาพันธ์ 2556) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมเรื่องข้าว ร่วมกับ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการข้าวและสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศร.) เพื่อหารือเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือพัฒนา “ข้าว” ทั้งระบบ

         โอกาสนี้ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานการประชุมได้ให้แนวทางในการบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะต้องดำเนินการร่วมกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ. ร่วมกับ กรมการข้าวศึกษาและกำหนดพื้นที่ หรือ Zoning เพื่อกำหนดพันธุ์ข้าวหรือเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ และมอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)ดำเนินการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำหน่ายให้แก่เกษตรกรให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตข้าวของประเทศ ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศที่สำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศร.)ได้กำหนดไว้


เขียนข่าวโดย :  นางสาวชลธิชา  แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวโดย :  นายไววิทย์  ยอดประสิทธ์
เผยแพร่ข่าวโดย :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป