การเปิดตัวการบริการข้อมูลดาวเทียม THEOS

พิมพ์

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แถลงข่าว  “การเปิดตัวการบริการข้อมูลดาวเทียม THEOS” วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2552 เวลา 10.00-12.30 น.   ณ ห้องโถงชั้น 1  อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นับตั้งแต่ได้มีการลงนามโครงการพัฒนาดาวเทียม THEOS ภายใต้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส เมื่อปี 2547 โดยมีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  : สทอภ.  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานดำเนินโครงการดาวเทียม THEOS ร่วมกับบริษัท อีเอดีเอส แอสเตรียม ประเทศฝรั่งเศส และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 การส่งดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทย THEOS ขึ้นสู่วงโคจร ประสบผลสำเร็จอย่างดี โดยส่งจากฐานส่งจรวดเมืองยาสนี ประเทศรัสเซีย บทบาทของไทยในเวทีอวกาศโลกมีความสำคัญยิ่งขึ้น ด้วยการเป็นเจ้าของดาวเทียมที่สามารถควบคุมและสั่งถ่ายภาพ ตลอดจนให้บริการข้อมูลดาวเทียมแก่ผู้ใช้ทั้งในและต่างประเทศ

 

                สทอภ. เป็นหน่วยงานกลางในการบริการข้อมูลจากดาวเทียมแบบครบวงจร ตั้งแต่รับสัญญาณโดยตรงจากดาวเทียม ผลิต วิเคราะห์ข้อมูล และบูรณาการร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ  สำหรับดาวเทียม THEOS สทอภ. ได้เตรียมความพร้อมการให้บริการข้อมูล โดยทดสอบการบันทึกภาพในรูปแบบและลักษณะต่างๆ เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบต่างๆ ภายในตัวดาวเทียม การปรับแก้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ภาพถ่ายที่ได้รับจากระบบประมวลผลภาพดาวเทียม THEOS    ก่อนการให้บริการข้อมูล รวมทั้งการทดสอบถ่ายภาพพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก เพื่อเก็บเข้าในคลังข้อมูล สำหรับใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์และการทดสอบคุณภาพของภาพในอนาคต  นอกจากนี้ได้ดำเนินการทดสอบการให้บริการข้อมูลผู้ใช้ ประกอบด้วย   วิธีการสั่งข้อมูล การวางแผนการถ่ายภาพ และการติดตามสถานภาพการสั่งของ  ลูกค้าได้  อีกทั้ง ยังได้ดำเนินแผนการทดสอบและประเมินระบบการสั่งและผลิตภาพ เพื่อสรุปความพร้อมของการให้บริการข้อมูลภายในประเทศอย่างเป็นทางการ (Operation Readiness Review : THEOS ORR) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อประเมินและปรับปรุงความพร้อมของระบบการให้ บริการข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น  นอกจากนี้  สทอภ. ยังได้จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการบริการข้อมูลดาวเทียม THEOS แก่ผู้ใช้ทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ โครงการจัดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียม THEOS ในต่างประเทศ และโครงการ THEOS Global Online  เพื่อบริการและรองรับการใช้งานของผู้ใช้ทั่วโลก โครงการศูนย์ข้อมูลภาพออร์โท (Ortho Image) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มค่าจากข้อมูลดาวเทียม THEOS ในรูปแบบภาพออร์โท ซึ่งเป็นภาพที่ปรับแก้ค่าความคลาดเคลื่อนเนื่องจากความสูงของภูมิประเทศ ทำให้ได้ภาพที่มีความถูกต้องเชิงตำแหน่ง อันเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
                เนื่องจากโครงการดาวเทียม THEOS เป็นโครงการที่มีความสำคัญระดับชาติ และเป็นโครงการที่เปลี่ยนสถานภาพของประเทศไทยจากผู้ให้บริการข้อมูลเป็นเจ้า ของและผู้ควบคุมดาวเทียม รวมทั้งเป็นผู้ให้บริการที่สำคัญรายหนึ่งของโลก   สทอภ. ตระหนักดีในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำแนวทางการบริการข้อมูลภายในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำข้อมูลจากดาวเทียม THEOS ไปใช้งานอย่างแพร่หลาย และคุ้มค่าที่สุด ซึ่งประกอบด้วย  โครงการความร่วมมือการใช้ประโยชน์ข้อมูลดาวเทียม THEOS ในภาครัฐ  การพัฒนาธุรกิจในภาคเอกชน และการใช้ประโยชน์ในภาคประชาชน  
                ขณะนี้ THEOS ดาวเทียมของไทยได้ผ่านการทดสอบต่างๆ ตามมาตรฐานสากล  หลังจากที่เข้าสู่วงโคจรแล้ว ปรากฏว่า ดาวเทียมสามารถปฏิบัติงานได้เต็มสมรรถนะ  ดังนั้น สทอภ.จึงมีความพร้อมจะให้บริการข้อมูลดาวเทียม THEOS โดยจะมีการเปิดตัวการให้บริการข้อมูลดาวเทียม THEOS อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2552 โดยจะจัดการประชุม ผู้ใช้ข้อมูล สทอภ. ประจำปี 2552 “THEOS  ดาวเทียมไทย  พร้อมใจให้บริการ”  ที่โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ

 

 

 


 

Tags เปิดตัว - ข้อมูลดาวเทียม - THEOS - สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รอง ปกท.วท.(สมชาย) ได้รับเกียรติร่วมงานเปิดตัว เว็บไซด์ “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน”
» รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ยมกิจการของ สทอภ.
» รมว.วิทย์ฯ เยี่ยมชมสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม THEOS
» โครงการพัฒนาข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงพร้อมใช้เพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
» โครงการการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการติดตามและประเมินพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2552/53
» การบริการข้อมูลดาวเทียม THEOS แก่ผู้ใช้ในประเทศ
» สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)