กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การเปิดตัวการบริการข้อมูลดาวเทียม THEOS

การเปิดตัวการบริการข้อมูลดาวเทียม THEOS

พิมพ์ PDF

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แถลงข่าว  “การเปิดตัวการบริการข้อมูลดาวเทียม THEOS” วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2552 เวลา 10.00-12.30 น.   ณ ห้องโถงชั้น 1  อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นับตั้งแต่ได้มีการลงนามโครงการพัฒนาดาวเทียม THEOS ภายใต้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส เมื่อปี 2547 โดยมีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  : สทอภ.  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานดำเนินโครงการดาวเทียม THEOS ร่วมกับบริษัท อีเอดีเอส แอสเตรียม ประเทศฝรั่งเศส และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 การส่งดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทย THEOS ขึ้นสู่วงโคจร ประสบผลสำเร็จอย่างดี โดยส่งจากฐานส่งจรวดเมืองยาสนี ประเทศรัสเซีย บทบาทของไทยในเวทีอวกาศโลกมีความสำคัญยิ่งขึ้น ด้วยการเป็นเจ้าของดาวเทียมที่สามารถควบคุมและสั่งถ่ายภาพ ตลอดจนให้บริการข้อมูลดาวเทียมแก่ผู้ใช้ทั้งในและต่างประเทศ

 

                สทอภ. เป็นหน่วยงานกลางในการบริการข้อมูลจากดาวเทียมแบบครบวงจร ตั้งแต่รับสัญญาณโดยตรงจากดาวเทียม ผลิต วิเคราะห์ข้อมูล และบูรณาการร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ  สำหรับดาวเทียม THEOS สทอภ. ได้เตรียมความพร้อมการให้บริการข้อมูล โดยทดสอบการบันทึกภาพในรูปแบบและลักษณะต่างๆ เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบต่างๆ ภายในตัวดาวเทียม การปรับแก้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ภาพถ่ายที่ได้รับจากระบบประมวลผลภาพดาวเทียม THEOS    ก่อนการให้บริการข้อมูล รวมทั้งการทดสอบถ่ายภาพพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก เพื่อเก็บเข้าในคลังข้อมูล สำหรับใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์และการทดสอบคุณภาพของภาพในอนาคต  นอกจากนี้ได้ดำเนินการทดสอบการให้บริการข้อมูลผู้ใช้ ประกอบด้วย   วิธีการสั่งข้อมูล การวางแผนการถ่ายภาพ และการติดตามสถานภาพการสั่งของ  ลูกค้าได้  อีกทั้ง ยังได้ดำเนินแผนการทดสอบและประเมินระบบการสั่งและผลิตภาพ เพื่อสรุปความพร้อมของการให้บริการข้อมูลภายในประเทศอย่างเป็นทางการ (Operation Readiness Review : THEOS ORR) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อประเมินและปรับปรุงความพร้อมของระบบการให้ บริการข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น  นอกจากนี้  สทอภ. ยังได้จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการบริการข้อมูลดาวเทียม THEOS แก่ผู้ใช้ทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ โครงการจัดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียม THEOS ในต่างประเทศ และโครงการ THEOS Global Online  เพื่อบริการและรองรับการใช้งานของผู้ใช้ทั่วโลก โครงการศูนย์ข้อมูลภาพออร์โท (Ortho Image) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มค่าจากข้อมูลดาวเทียม THEOS ในรูปแบบภาพออร์โท ซึ่งเป็นภาพที่ปรับแก้ค่าความคลาดเคลื่อนเนื่องจากความสูงของภูมิประเทศ ทำให้ได้ภาพที่มีความถูกต้องเชิงตำแหน่ง อันเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
                เนื่องจากโครงการดาวเทียม THEOS เป็นโครงการที่มีความสำคัญระดับชาติ และเป็นโครงการที่เปลี่ยนสถานภาพของประเทศไทยจากผู้ให้บริการข้อมูลเป็นเจ้า ของและผู้ควบคุมดาวเทียม รวมทั้งเป็นผู้ให้บริการที่สำคัญรายหนึ่งของโลก   สทอภ. ตระหนักดีในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำแนวทางการบริการข้อมูลภายในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำข้อมูลจากดาวเทียม THEOS ไปใช้งานอย่างแพร่หลาย และคุ้มค่าที่สุด ซึ่งประกอบด้วย  โครงการความร่วมมือการใช้ประโยชน์ข้อมูลดาวเทียม THEOS ในภาครัฐ  การพัฒนาธุรกิจในภาคเอกชน และการใช้ประโยชน์ในภาคประชาชน  
                ขณะนี้ THEOS ดาวเทียมของไทยได้ผ่านการทดสอบต่างๆ ตามมาตรฐานสากล  หลังจากที่เข้าสู่วงโคจรแล้ว ปรากฏว่า ดาวเทียมสามารถปฏิบัติงานได้เต็มสมรรถนะ  ดังนั้น สทอภ.จึงมีความพร้อมจะให้บริการข้อมูลดาวเทียม THEOS โดยจะมีการเปิดตัวการให้บริการข้อมูลดาวเทียม THEOS อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2552 โดยจะจัดการประชุม ผู้ใช้ข้อมูล สทอภ. ประจำปี 2552 “THEOS  ดาวเทียมไทย  พร้อมใจให้บริการ”  ที่โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ

 

 

 


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป