กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สดร. ร่วมกับหน่วยงาน สซ. และ สทอภ. จัดอบรมครูวิทย์ฯ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

สดร. ร่วมกับหน่วยงาน สซ. และ สทอภ. จัดอบรมครูวิทย์ฯ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิมพ์ PDF

วัน พุธที่ 27 มิถุนายน 2552  หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยงานได้แก่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) ภายใต้ “โครงการแสงสยามสู่โรงเรียน ครั้งที่ 4 ” สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ภายใต้ “โครงการดาราศาสตร์สัญจรและการฝึกอบรมครูเชิงปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ ”  และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ภายใต้ “โครงการดาวเทียมธีออส ”  จัดการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่อาจารย์ผู้ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ชี้แนะแนวทางการศึกษาและปลูกฝังความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของเยาวชนได้เป็น อย่างดี ประกอบกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการงานด้าน ว และ ท สู่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2552 ดังนั้นเพื่อเป็นการสอดรับนโยบายของ วท. ให้เกิดการบูรณาการการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างแท้จริง การจัดสัมมนาดังกล่าว ครู อาจารย์ นอกจากจะได้รับความรู้ใหม่ๆ แล้ว ยังจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น ความรู้ใหม่ต่างๆ ซึ่งสามารถเพิ่มพูนทักษะความรู้นำไปพัฒนาการเรียนการสอน ปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการสอนให้ทันสมัยซึ่งเป็นการช่วยสร้างบรรยากาศแห่ง การเรียนรู้วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีจำนวนครู อาจารย์ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 80 คน

 

            โครงการ ดาราศาสตร์สัญจรและการฝึกอบรมครูเชิงปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อบริการวิชาการด้านดาราศาสตร์แก่ชุมชน และเป็นการร่วมเฉลิมฉลองปีดาราศาสตร์สากล 2009 ด้วย สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้บรรยายในหัวข้อ “การทำสื่อการสอนดาราศาสตร์ด้วยโปรแกรม Power Point” โดยนายศุภฤกษ์   คฤหานนท์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ นอกจากนั้นทั้ง 3 หน่วยงานยังได้จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์หน่วยงานอีกด้วย

            ท่านสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเพิ่มเติมได้ที่ www.narit.or.th

 


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป