กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การบูรณาการแผนปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)

การบูรณาการแผนปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)

พิมพ์ PDF

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การบูรณาการแผนปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
ปีงบประมาณ 2556 – 2561 ข้อ 8 การวิจัยและพัฒนา”

....................................


หลักการและเหตุผล

        คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 และมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนงานวิจัยและพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา (R & D) ร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์จากกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามยุทธศาสตร์ประเทศ ซึ่งต่อมากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ประมวลแผนปฏิบัติการฯ ที่หน่วยงานต่างๆ ได้บูรณาการในเบื้องต้นแล้ว ดังนั้นเพื่อให้แผนปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศด้านการวิจัยและพัฒนามีการบูรณาการแผนงาน/โครงการครอบคลุมในทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ปีงบประมาณ 2556 – 2561 ในประเด็นด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อร่วมพิจารณาการบูรณาการแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategy) ปีงบประมาณ 2556 – 2561 ในประเด็นด้านการวิจัยและพัฒนา
2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งให้เกิดการบูรณาการงาน/โครงการด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน
3. เพื่อหาแนวทาง/กรอบการจัดทำแผนงาน/โครงการบูรณาการด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ

การดำเนินการ

        จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ปีงบประมาณ 2556 – 2561 ในประเด็นด้านการวิจัยและพัฒนาในแต่ละแผนงาน/โครงการบูรณาการ ให้บรรลุความสำเร็จ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้
1. การปาฐกถาแนวทางการดำเนินงานบูรณาการงานภายใต้ประเด็นการวิจัยและพัฒนาของยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
2. การประชุมกลุ่มย่อยบูรณาการแผนงาน/โครงการ เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategy) ปีงบประมาณ 2556 – 2561 ในประเด็นด้านการวิจัยและพัฒนาในแต่ละแผนงาน/โครงการ รวม 47 แผนงาน

ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 – วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556

สถานที่ดำเนินการ

1. ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
2. ห้องประชุมหว้ากอ 1 ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพฯ
3. ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนโยธี เขตราชเทวี จ.กรุงเทพฯ

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายของการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ รวมประมาณ 300 คน ประกอบด้วย
1. ผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประมาณ 50 คน
2. ทีมที่ปรึกษาและทีมทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประมาณ 20 คน
3 .เจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละแผนงาน/โครงการ ประมาณ 50 คน
4. เจ้าหน้าที่ด้านนโยบายและแผนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรี ประมาณ 30 คน
5. ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ด้านนโยบายและแผนของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการในแต่ละแผนงาน/โครงการ ประมาณ 100 คน
6. ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 50 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ปีงบประมาณ 2556 – 2561 ในประเด็นด้านการวิจัยและพัฒนาในแต่ละแผนงาน/โครงการที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และทุกภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารการประชุม :

 

      ปรับปรุงข้อมูลรายละเอียด ณ วันที่ 11 ม.ค. 2556 (12:33 น.)
 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป