กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมพร้อมเทคโนโลยีสู่อาเซียนในกลุ่มล้านนาตะวันออก

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมพร้อมเทคโนโลยีสู่อาเซียนในกลุ่มล้านนาตะวันออก

พิมพ์ PDF

    

     นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีสู่อาเซียนในกลุ่มล้านนาตะวันออก” พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดตั้ง Science Valley เพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้ เพื่ออนาคต เพื่อชีวิต และสร้างฐานความรู้” จัดโดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องที่สามารถใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนเพื่อยกระดับให้เป็นหนึ่งในด้านเศรษฐกิจกลุ่มล้านนาตะวันออกที่สามารถแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนต่อไปได้ สมดังคำขวัญจังหวัดที่ว่า “เมืองแพร่น่าอยู่  ประตูสู่ล้านนา เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาเป็นสุข” โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมในพิธีเปิด  ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556

 

 

     นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า วันนี้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำแผนเชิงรุกที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการของประเทศไทยก่อนที่เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในอีก 2 ปีข้างหน้า วันนี้การพัฒนาต่างๆ ยังใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้อยมาก ส่วนใหญ่ยังใช้ประสบการณ์มากกว่า วันนี้จังหวัดแพร่ในกลุ่มล้านนาตะวันออก เราก็ทำยุทธศาสตร์ สร้างเมืองวิทยาศาสตร์ หรือ Science Valley ที่จะลงไปพัฒนาทุกระบบ หรือมองเรื่องการพัฒนาทรัพยากรของจังหวัด ที่มีไม้สักมาก ก็จะเป็น Teak Valley สิ่งทอทางภาคเหนือ ก็เป็น lanna textile Valley หรือเมืองเกี่ยวกับสิ่งทอ และกลุ่มการผลิตทางการเกษตรแบบ hitech รวมถึงการสร้างสถาบันเพื่ออนาคต โดยการรวมตัวกันของกลุ่มมหาวิทยาลัย ลงไปถึงกลุ่มของมัธยมศึกษา โดยจะมีการปรับหลักสูตรใหม่ทั้งหมด เพื่อเป็นหลักสูตรที่จะใช้ในการพัฒนาจังหวัดนั้นๆ ได้จริง เป็นการจัดทำหลักสูตรที่เหมาะสมกับแต่ละจังหวัด

     ภาครวมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะลงไปในแต่ละจังหวัดจากนี้ไป โดยกลุ่มยุทธศาสตร์นี้จะเป็นการสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์สภาพัฒน์ฯ รวมถึงยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดด้วย จะมีการนำเอาแผนยุทธศาสตร์ทั้งหมดมาบูรณาการเป็นแผนการนำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ลงไปช่วยผู้ประกอบการ ในงบประมาณ 1% ของ GDP หรือประมาณ 120,000 ล้านบาท ผนวกทั้งงบประมาณของภาครัฐ เอกชน ต่างประเทศ จังหวัด และท้องถิ่นทั้งหมด เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน  โดยทิศทางการพัฒนาจะดูทรัพยากร ดินฟ้าอากาศ ภูมิประเทศ รวมถึงประเพณีวัฒนธรรม และศักยภาพของบุคคลในจังหวัด บางเมืองจะมีทางด้านวิทยาศาสตร์ผสมผสาน บางเมืองจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์และรถยนต์ โดยจะมีมหาวิทยาลัยรถยนต์ หุ่นยนต์ขึ้นมา สิ่งเหล่านี้จะกระจายไปตามศักยภาพทรัพยากรของจังหวัด โดยเราจะดูทิศทางความต้องการของต่างประเทศ การแข่งขันของอาเซียน และการแข่งขันในระดับโลก แล้วดูทรัพยากรที่เรามี แล้วนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมลงไปพัฒนาสิ่งเหล่านั้นในมีศักยภาพในการแข่งขัน  วันนี้ของจังหวัดแพร่ เป็นการนำร่องเมืองที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ไม้ และสิ่งทอ โดยมีอีกหลายจังหวัดที่จะไปดำเนินการในเรื่องของหุ่นยนต์ หรือวิศวกรรมรถยนต์ โดยวางตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและแผนสภาพัฒน์ฯ แล้วมาดูเทคโนโลยีและงานวิจัยที่เรามีอยู่ว่าจะนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่แล้วต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพตามความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างไร โดยจะเข้าไปช่วยจนมีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดตามความต้องการของผู้บริโภคได้

 

 

     รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  จากนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมเข้าไปพัฒนาแผนงานระดับจังหวัด โดยนำศักยภาพและความต้องการของจังหวัดมาผนวกเข้ากับองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจ และสร้างความยั่งยืนที่ดีขึ้นของพี่น้องในท้องถิ่น และหวังว่าจะสามารถผลักดันให้เกิดการยอมรับในระหว่างเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต ยุทธศาสตร์สำคัญที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ต้องเร่งดำเนินการโดยดึงเอาศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักวิชาการของหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้ามาร่วมขับเคลื่อนแผนงานโครงการและกิจกรรมร่วมกับจังหวัดในรูปแบบการบูรณาการให้มากที่สุดตามนโยบายของท่านรัฐมนตรี

     การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคโนโลยีสู่อาเซียนในกลุ่มล้านนาตะวันออก” ที่จัดขึ้น เป็นหนึ่งในแผนงานพัฒนาจังหวัดซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดแรก และเป็นตัวอย่างนำร่องไปสู่พื้นที่อื่นๆ ในกลุ่มล้านนาตะวันออกต่อไป เป้าหมายของการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำศักยภาพ และปัญหาความต้องการของพื้นที่มาเป็นโจทย์สำคัญในวันนี้ พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางวิธีการบนรากฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนแก้ไขปัญหาโจทย์สำคัญเหล่านี้ และได้เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการ ประชาชน เอกชน เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้ ได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็น และแนวทางเพิ่มเติมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีนักวิจัยและนักเทคโนโลยีที่จะมาร่วมตอบโจทย์และขับเคลื่อนศักยภาพการพัฒนาของจังหวัดแพร่ รวมถึง 23 ประเด็น  ครอบคลุมทั้งด้านการเกษตร  อาหาร  สิ่งแวดล้อม  การศึกษา  สุขอนามัย และการท่องเทียว  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คาดหวังว่าทุกประเด็นที่ได้รับการขับเคลื่อนจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่เข้มแข็งของจังหวัดแพร่และกลุ่มล้านนาตะวันออกต่อไป

ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ถ่ายภาพ : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์  , นายรัฐพล  หงสไกร

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์
» มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
» เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2559
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ฉบับที่ 7/2559
» ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารฯ และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
» ก.วิทย์ฯ เตรียมจัดงาน "มหกรรมวิทย์ฯ ประจำปี 2559" อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ปีแห่งถั่วพัลส์ ปีสากลของยูเนสโก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป