กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วิทย์ฯ บรรยายพิเศษหัวข้อ "นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการวิจัยข้าวไทย"

รมว.วิทย์ฯ บรรยายพิเศษหัวข้อ "นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการวิจัยข้าวไทย"

พิมพ์ PDF

    

      นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการวิจัยข้าวไทย" ภายในงานการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน”จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2555 โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานร่วมทั้ง 8 หน่วยงาน ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2555


     นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยภายหลังการบรรยายฯ ว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ทำการวิจัยและนำงานวิจัยมาทำงานร่วมกับภาคเอกชน และให้นักวิจัยไปทำงานกับภาคเอกชนได้ และได้ให้งบประมาณมา 1% ของ GDP ประมาณ 120,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดทำแผนงานทั้งหมดออกมาเป็น 46 แผนงาน ไม่ว่าจะเป็นข้าว มัน ยาง ปาล์ม หรือผักผลไม้ต่างๆ รวมถึงงานอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมต่างๆ โดยข้าวก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย  วันนี้จะเป็นการนำงานวิจัยข้าวทั้งหมดมาบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การทำปุ๋ยที่สามารถชลอการปลดปล่อยธาตุอาหารตลอดอายุของข้าวหรือพืชที่ต้องการ รวมถึงการดูแลกำจัดโรคและแมลง การดูแลเรื่องการเก็บเกี่ยวทั้งระบบ โดยจะมีการวางยุทธศาสตร์ว่าข้าว 30 ล้านตันของประเทศ จะเป็นข้าวเมล็ดยาว สั้น อย่างละเท่าไหร่ และข้าวสำหรับอุตสาหกรรมอีกเท่าไหร่ จะปลูก อย่างไรในพื้นที่ไหน ช่วงฤดูกาลไหน และจะมีการนำภาพถ่ายทางอากาศมากำหนดพื้นที่การเพาะปลูก การบริหารจัดการข้าว การรับจำนำข้าวก็จะถูกวางแผนอย่างเป็นระบบโดยรัฐบาลจะผลักดันในปี 2556   


     ประเทศไทยมีงานวิจัยเรื่องข้าวจำนวนมาก แต่ไม่ได้มีการนำมาบริหารจัดการ หรือดำเนินการ บางงานวิจัยสามารถนำมาใช้ได้ ต้องมีการขยายผล อาทิ เราได้พันธุ์ข้าวมาแล้ว ต้องมีการผลิตพันธุ์ข้าวนั้นให้เพียงพอต่อการใช้งาน และไม่มีการนำพันธุ์ข้าวนั้นไปเพาะปลูกในพื้นที่ที่ต้องการ ดังนั้นการนำงานวิจัยมาดูทั้งระบบว่างานวิจัยที่มีทั้งหมดนั้นจะถูกนำมาใช้อย่างเป็นระบบได้อย่างไร และจะต่อยอดให้ใช้ประโยชน์ได้จริงก็จะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวทั้งระบบ แทนที่เราจะผลิตข้าวเมล็ดสั้นอย่างเดียว 30 ล้านตัน เราก็ผลิตข้าวรูปลักษณ์ต่างๆ รวมถึงการแปรรูปข้าวให้สอดคล้องกับการบริโภค สอดคล้องต่อความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่
 

 

 


ผู้เขียนข่าว :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน , นายรัฐพล  หงสไกร
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป