รองนายกฯ มอบนโยบาย ก.วิทย์ฯ ทำวิจัยให้นำไปใช้ได้จริง

พิมพ์

        

 

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งให้นโยบายในการทำวิจัยที่สามารถจะนำไปใช้ได้จริง โดยเฉพาะด้านการคงคุณภาพของอาหาร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามทันสมัย และการซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับไทยด้วย เพื่อจะได้สามารถต่อยอดได้ในอนาคต  โดยมี นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555


        นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี กล่าววว่า ที่ผมอยากจะเห็นคือ การเน้นเรื่องการวิจัยการค้นคว้าที่สามารถนำมาใช้กับชีวิตจริงได้ อาทิ การวิจัยด้านการจัดเก็บอาหารให้คงคุณภาพไว้ได้ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหาร และผมมีแนวคิดที่จะเชิญนักวิจัยจากประเทศชั้นนำที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีน สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศษ ที่มีงานวิจัย โดยการสัมมนาและเชิญนักวิจัยมาเล่าถึงผลงานวิจัยที่ได้ทำวิจัยแล้วนำมาใช้กับชีวิตได้จริง ผมไม่อยากเห็นผลงานวิจัยที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะเลื่อนฐานะ ซึ่งพอวิจัยเสร็จก็เก็บไว้บนหิ้งไม่สามารถนำมาใช้งานกับชีวิตได้จริง ผมอยากเห็นกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปลี่ยนแนวทางการวิจัยไปแนวทางลักษณะนั้น  เพราะเรามีนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถจำนวนมาก และหลายๆ เรื่องเราสามารถจะขอเงินสนับสนุนการวิจัยจากภาคเอกชนจากทั้งในและต่างประเทศ หากผลงานวิจัยนั้นเป็นประโยชน์ที่จะทำให้องค์กรของเขาสามารถนำมาใช้กับของจริงได้


          สำหรับเรื่องงบประมาณในด้านการวิจัยที่ค่อนข้างน้อยนั้น ในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับไว้ว่า นโยบายของรัฐบาลจะเพิ่มงบประมาณด้านการวิจัยให้โดยได้ตั้งเป้าหมายไว้ และผมเองซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วย ถ้ามีโอกาสได้ไปต่างประเทศ และมีโอกาสได้พบกับผู้นำประเทศนั้นๆ ก็จะของบประมาณหรือความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างกันมากขึ้น โดยเฉพาะจะเน้นด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศด้วย ซึ่งทุกวันนี้เราซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้ แต่ก็ไม่ได้มีความรู้  เราต้องการซื้อและมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากต่างประเทศด้วย  เพื่อเด็กของเราจะได้เรียนรู้ด้วย จะได้ทำได้เองในอนาคต และในส่วนของการพัฒนาสินค้าอาหารต่างๆ จะต้องมีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามทันสมัยขึ้น เช่นสินค้าด้านอาหารของญี่ปุ่นรสชาติของอาหารของเขาก็เดิมๆ แต่มีการพัฒนาแพคเกจกิ้ง โดยเฉพาะสินค้าไทยมีหลายๆ สิ่งที่ดีๆ ต่างประเทศนำไปต่อยอดผลิตจำนวนมาก หากมีการพัฒนาแพคเกจกิ้งดีๆ SMEs เราไปได้แน่นอน


         นายวีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวรายงานสรุปว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน” โดยโครงสร้างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีหน่วยงานในสังกัด 16 หน่วยงาน มีบุคลากร 6,089 คน จบปริญญาเอก 738 คน ปริญญาโท 2,207 คน ปริญญาตรี 2,454 คน และต่ำกว่าปริญญาตรี 690 คน นโยบายรัฐบาลนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก ได้แก่ การส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น  และนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ได้แก่ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาขั้นสูงให้เกิดการวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี  จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง  และส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 


     โดยบทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่ การพัฒนากำลังคน มีโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นำรอง โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สร้างความรู้และความตระหนัก โดยมีการพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ (คาราวานวิทยาศาสตร์) อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,  ดำเนินงานด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เทคโนโลยีฐาน เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีอาหารและการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และมาตรวิทยา บริการแสงซินโครตรอน โครงการหอดูดาวแห่งชาติ การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์-รังสี และการจัดการกากกัมมันตรังสี บริการทางเทคนิคนิวเคลียร์ เช่นการฉายรังสีอาหาร และอัญมณี ตรวจวัดกัมมันตรังสี การถ่ายทอดเทคโนโลยี มีคลินิกเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับชุมชน เช่น การสนองโครงการพระราชดำริ โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย เป็นต้นผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์ , นายองอาจ  ทองเปลี่ยน ,นายรัฐพล หงสไกร