ก.วิทย์ฯ จัดประชุม IASP Asia 2012 หวังสร้างบทบาทใหม่อุทยานวิทยาศาสตร์ไทย

พิมพ์

 

     นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “การจัดงานประชุม IASP Asia 2012” ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีระดับภาคพื้นเอเชีย ของสมาคมอุทยานวิทยาศาสตร์นานาชาติ หรือ International Association of Science Parks (IASP) ภายใต้หัวข้อ “Open Innovation: A Great Opportunity to Seize” โดยการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้น ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2555


     นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถึงนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่จะส่งเสริมบทบาทของอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) ให้เป็นนิคมวิจัยเพื่อผลักดันเศรษฐกิจของประเทศว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่ในการเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการลงทุนทำวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมผ่านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการขยายอุทยานวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น  ทั้งจากภาครัฐและเอกชนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด  โดยโมเดลของอุทยานวิทยาศาสตร์ สามารถมีได้หลายแบบ แบบแรก เป็นนิคมวิจัยที่จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน มี Central lab เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำวิจัยให้เอกชนเข้ามาใช้เป็น Shared Facility มีบริการวิเคราะห์ทดสอบหรือมาจ้างหน่วยงานใน Science Park ทำวิจัยหรือมีนักวิจัยบริการให้คำปรึกษาทางเทคนิค  แบบที่สอง เป็นนิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ที่บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีมักเป็นบริษัทเกิดใหม่  มีเทคโนโลยีใหม่ที่จะพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการออกสู่ตลาด มีพื้นที่สำหรับทำวิจัยพัฒนาและประกอบธุรกิจมีการสนับสนุนเรื่องเงินทุน การเข้าถึงตลาดและการบริหารจัดการธุรกิจ  แบบที่สาม  เป็นนิคมอุตสาหกรรมธุรกิจวิทยาศาสตร์ อาจเรียกว่าเป็น Science-Based Industrial Park ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานที่บริษัทสามารถเข้ามาทำอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีได้ตลอด  ทั้ง Value Chain มีการทำวิจัย แล้วทำการผลิตสินค้าเทคโนโลยีมูลค่าสูงด้วย  มีบริการเอกชนด้านเทคโนโลยี มีการสนับสนุนเรื่องเงินทุนธุรกิจและการเข้าถึงตลาด นอกจากนี้ บริษัทจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ค่าเช่า ค่าบริการ และเงินสนับสนุนเรื่องวิจัยพัฒนาด้วย  


     โดยปัจจุบันกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำลังสนับสนุนส่งเสริมให้มีอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค รวมถึงจัดตั้งองค์กรใหม่เพื่อส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ  ซึ่งเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคตั้งขึ้นเพื่อสร้างให้เกิดความรู้และเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการในพื้นที่นั้น ๆ ขณะนี้เรามีเครือข่าย 3 แห่ง ที่กำลังพัฒนาให้เกิดขึ้น คือ เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแกน  ซึ่งจะเน้นเรื่องนวัตกรรมข้าวและพืชไร่  เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแก่น เน้นการปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์เขตร้อน อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร เอทานอลและชีวมวล  เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นแกน  จะเน้นเรื่อง ยางพารา  ปาล์ม และไบโอดีเซล  นอกจากนี้ยังมีอุทยานวิทยาศาสตร์เฉพาะทางอีก 2 แห่ง คือ Spance Krenovation Park ของ GISTDA ซึ่งจะเน้นสนับสนุนวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคต และ Medicopolis ของ TCELS และยังมีเมืองวิทยาศาสตร์อมตะ  ที่เน้นเรื่องยานยนต์และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับปิโตรเคมิคอล  รวมทั้งไบโอพลาสติก  ด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ก็มีศูนย์นาโนเทค  และมีงานที่รวมวิจัยพัฒนากับอุตสาหกรรมหลายอย่าง  ทั้งหมดนี้จะมีสำนักงานเลขานุการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ คอยสนับสนุนส่งเสริมกิจการอุทยานฯ ต่างๆ ให้สามารถเป็นนิคมวิจัยที่เข้าไปช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้
     การสร้างบรรยากาศให้ Science Park มีวัฒนธรรมการวิจัยแบบ Open Innovation ซึ่งเป็นกระบวนการวิจัยพัฒนาที่เปิดรับเทคโนโลยีจากภายนอก มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และแบ่งปันเทคโนโลยีที่ไม่ใช่ Core Business ระหว่างกัน


    ด้าน ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า การประชุม IASP Asia 2012 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ นั้น สวทช. โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมภาคพื้นเอเชีย ประจำปี 2555 ของสมาคมอุทยานวิทยาศาสตร์นานาชาติ (International Association of Science Parks : IASP) ภายใต้หัวข้อ “Open Innovation: A Great Opportunity to Seize – Science Parks, Incubators, Universities, and Companies Using Open Innovation to their Advantage” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและมีชื่อเสียงจากบริษัทและองค์กรระดับโลก และจากหน่วยงานด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ  และยังเป็นการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรวิจัย มหาวิทยาลัย ตลอดจนภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจาก 4 องค์กรภาครัฐ และ 4 องค์กรภาคเอกชน  ประกอบด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (ThaiBISPA)  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)  บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  เครือเบทาโกร  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (KAsset) ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.iaspasia2012.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
 

 

 

ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ  : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน  นายรัฐพล  หงสไกร
 

 

 

Tags IASP Asia 2012