กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ จัดประชุม IASP Asia 2012 หวังสร้างบทบาทใหม่อุทยานวิทยาศาสตร์ไทย

ก.วิทย์ฯ จัดประชุม IASP Asia 2012 หวังสร้างบทบาทใหม่อุทยานวิทยาศาสตร์ไทย

พิมพ์ PDF

 

     นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “การจัดงานประชุม IASP Asia 2012” ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีระดับภาคพื้นเอเชีย ของสมาคมอุทยานวิทยาศาสตร์นานาชาติ หรือ International Association of Science Parks (IASP) ภายใต้หัวข้อ “Open Innovation: A Great Opportunity to Seize” โดยการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้น ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2555


     นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถึงนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่จะส่งเสริมบทบาทของอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) ให้เป็นนิคมวิจัยเพื่อผลักดันเศรษฐกิจของประเทศว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่ในการเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการลงทุนทำวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมผ่านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการขยายอุทยานวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น  ทั้งจากภาครัฐและเอกชนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด  โดยโมเดลของอุทยานวิทยาศาสตร์ สามารถมีได้หลายแบบ แบบแรก เป็นนิคมวิจัยที่จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน มี Central lab เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำวิจัยให้เอกชนเข้ามาใช้เป็น Shared Facility มีบริการวิเคราะห์ทดสอบหรือมาจ้างหน่วยงานใน Science Park ทำวิจัยหรือมีนักวิจัยบริการให้คำปรึกษาทางเทคนิค  แบบที่สอง เป็นนิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ที่บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีมักเป็นบริษัทเกิดใหม่  มีเทคโนโลยีใหม่ที่จะพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการออกสู่ตลาด มีพื้นที่สำหรับทำวิจัยพัฒนาและประกอบธุรกิจมีการสนับสนุนเรื่องเงินทุน การเข้าถึงตลาดและการบริหารจัดการธุรกิจ  แบบที่สาม  เป็นนิคมอุตสาหกรรมธุรกิจวิทยาศาสตร์ อาจเรียกว่าเป็น Science-Based Industrial Park ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานที่บริษัทสามารถเข้ามาทำอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีได้ตลอด  ทั้ง Value Chain มีการทำวิจัย แล้วทำการผลิตสินค้าเทคโนโลยีมูลค่าสูงด้วย  มีบริการเอกชนด้านเทคโนโลยี มีการสนับสนุนเรื่องเงินทุนธุรกิจและการเข้าถึงตลาด นอกจากนี้ บริษัทจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ค่าเช่า ค่าบริการ และเงินสนับสนุนเรื่องวิจัยพัฒนาด้วย  


     โดยปัจจุบันกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำลังสนับสนุนส่งเสริมให้มีอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค รวมถึงจัดตั้งองค์กรใหม่เพื่อส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ  ซึ่งเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคตั้งขึ้นเพื่อสร้างให้เกิดความรู้และเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการในพื้นที่นั้น ๆ ขณะนี้เรามีเครือข่าย 3 แห่ง ที่กำลังพัฒนาให้เกิดขึ้น คือ เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแกน  ซึ่งจะเน้นเรื่องนวัตกรรมข้าวและพืชไร่  เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแก่น เน้นการปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์เขตร้อน อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร เอทานอลและชีวมวล  เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นแกน  จะเน้นเรื่อง ยางพารา  ปาล์ม และไบโอดีเซล  นอกจากนี้ยังมีอุทยานวิทยาศาสตร์เฉพาะทางอีก 2 แห่ง คือ Spance Krenovation Park ของ GISTDA ซึ่งจะเน้นสนับสนุนวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคต และ Medicopolis ของ TCELS และยังมีเมืองวิทยาศาสตร์อมตะ  ที่เน้นเรื่องยานยนต์และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับปิโตรเคมิคอล  รวมทั้งไบโอพลาสติก  ด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ก็มีศูนย์นาโนเทค  และมีงานที่รวมวิจัยพัฒนากับอุตสาหกรรมหลายอย่าง  ทั้งหมดนี้จะมีสำนักงานเลขานุการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ คอยสนับสนุนส่งเสริมกิจการอุทยานฯ ต่างๆ ให้สามารถเป็นนิคมวิจัยที่เข้าไปช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้
     การสร้างบรรยากาศให้ Science Park มีวัฒนธรรมการวิจัยแบบ Open Innovation ซึ่งเป็นกระบวนการวิจัยพัฒนาที่เปิดรับเทคโนโลยีจากภายนอก มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และแบ่งปันเทคโนโลยีที่ไม่ใช่ Core Business ระหว่างกัน


    ด้าน ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า การประชุม IASP Asia 2012 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ นั้น สวทช. โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมภาคพื้นเอเชีย ประจำปี 2555 ของสมาคมอุทยานวิทยาศาสตร์นานาชาติ (International Association of Science Parks : IASP) ภายใต้หัวข้อ “Open Innovation: A Great Opportunity to Seize – Science Parks, Incubators, Universities, and Companies Using Open Innovation to their Advantage” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและมีชื่อเสียงจากบริษัทและองค์กรระดับโลก และจากหน่วยงานด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ  และยังเป็นการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรวิจัย มหาวิทยาลัย ตลอดจนภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจาก 4 องค์กรภาครัฐ และ 4 องค์กรภาคเอกชน  ประกอบด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (ThaiBISPA)  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)  บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  เครือเบทาโกร  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (KAsset) ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.iaspasia2012.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
 

 

 

ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ  : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน  นายรัฐพล  หงสไกร
 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป