กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ ระดมสมองจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานปี 56-57

กระทรวงวิทย์ฯ ระดมสมองจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานปี 56-57

พิมพ์ PDF

    

นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ปทุมธานี (เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555)


     นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า  วันนี้เป็นการทำแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทั้ง 16 หน่วยงาน  โดยเราจะดูว่ามีเนื้องานที่เป็นกลุ่มงานต้นน้ำที่เป็นพืช สัตว์ เป็นชีวภาพ และที่เป็นกลุ่มงานกลางน้ำ กลุ่มงานแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ หรือกลุ่มงานต่อยอดมีกลุ่มงานอะไรบ้าง รวมถึงกลุ่มงานทางการตลาด การออกแบบ แพคเกจจิ้ง การบริหารจัดการ วันนี้เราจะทำภาพรวมทั้งหมดเพื่อให้หน่วยงานรู้ว่า งานทั้งหมดเมื่อเชื่อมต่อเข้าไปในหน่วยงานแล้วมีงานอะไรบ้าง โดยแบ่งเป็นกลุ่มงาน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงานวิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก  วิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างรายได้ คือกลุ่มงานที่เน้นหนักที่การสร้างรายได้  วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต เกี่ยวกับสุขภาพของคน  วิทยาศาสตร์เพื่ออนาคต คือเทคโนโลยีจะพัฒนาไปสู่การพัฒนาในอนาคต และวิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างฐานความรู้ โดยนำผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จแล้วมาสร้างเป็นฐานองค์ความรู้  เพื่อประสานกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงอื่นที่มีความต้องการใช้ ทั้งหมดนี้จะมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาวิจัย สกว. สกอ. และมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน จะมีการบูรณาการภาพใหญ่ โดยจะไปบูรณาการกับหน่วยงานอื่นว่าเรามีองค์ความรู้อะไรที่จะไปให้การสนับสนุนงานของกระทรวงอื่นได้ เช่น กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ หรือกระทรวงใดๆ ที่เราสามารถให้การสนับสนุนและสามารถทำงานร่วมกันได้ ซึ่งจะเป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี  และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปถึง 1 % ของ GDP หรือประมาณ 1.2 แสนล้านบาท ซึ่งเราก็จะเริ่มทำแผนเพื่อบูรณาการงานทั้งหมดก่อน
     ด้าน ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นการระดมสมองของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายแผนของหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประมาณ 300 คน เป็นการบูรณาการงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อจะนำไปบูรณาการกับกระทรวงอื่นๆ ต่อไป การประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นส่วนต่อจากการรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ผ่านมา ซึ่งหน่วยงานได้จัดทำรายละเอียดเพื่อบรรจุใน cluster ต่างๆ ในงานของกระทรวงโดยเรียงตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งมีอยู่ 5 ได้แก่ วิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างงาน  วิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างรายได้ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต วิทยาศาสตร์เพื่ออนาคต และวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างฐานความรู้  พร้อมทั้งจะได้มีการทบทวนแผนที่ได้รับงบประมาณปี 2556 จัดเข้า cluster ในลักษณะ Project Based management โดยขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้นโยบายรัฐบาลไปผลักดันงบประมาณวิทยาศาสตร์การวิจัยและพัฒนาของประเทศไปถึง 1%ของ GDP รวมทั้งเป็นฐานในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้

ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน  ,  นายรัฐพล  หงสไกร
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป