กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิมพ์ PDF

“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย"

      (19 ตุลาคม 2555) ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2555 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

     ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ความว่า “ข้าพระพุทธเจ้า นายปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่า ตลอดจนพสกนิกรชาวไทย ณ ที่นี้  ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานต่อพสกนิกรชาวไทยมายาวนาน  นับเนื่องแต่เสด็จฯ เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ
     พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิศราชธรรม ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทรงพระราชทานความช่วยเหลือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎร  ด้วยพระอัจฉริยภาพล้ำลึก เปี่ยมด้วยพระปรีชาญาณด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยทรงค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงการพระราชดำริต่างๆ ผสมผสานหลักวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จนสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ อาทิ โครงการฝนหลวง กังหันน้ำชัยพัฒนา โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการแก้มลิง และโครงการแกล้งดิน เป็นต้น 
     ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถอย่างหาที่เปรียบมิได้ เป็นที่ประจักษ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอด คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓ เห็นชอบให้เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และกำหนดให้วันที่ ๑๙ ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันเทคโนโลยีของไทย” เพื่อระลึกถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๑๕ ที่ทรงอำนวยการสาธิตฝนหลวงสูตรใหม่ครั้งแรกของโลกด้วยพระองค์เอง ที่เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 


     ในวโรกาสที่ “วันเทคโนโลยีของไทย” เวียนมาบรรจบครบรอบในปีพุทธศักราช 2555 นี้  ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอถวายความจงรักภักดี  โดยจะดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติสืบไป และขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช พระบรมเดชานุภาพ แห่งสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และอานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ได้โปรดอภิบาลบันดาลดล ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลทุกทิวาวาร สถิตเสถียรจำเนียรกาล อยู่ในมไหศวรรย์ พระบรมเดชานุภาพรุ่งจรัสแผ่ไพศาล ปกเศียรเกล้าอาณาประชาราษฎร์ ร่มเย็นเป็นสุข  ทุกวันคืนตลอดนิรันดร์กาล เทอญ  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”
     ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัด “งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี ๒๕๕๕” ระหว่างวันที่ ๒๕-28 ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ อาคาร EH 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ในฐานะทรงเป็น พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย สร้างความจดจำว่าเดือนตุลาคม ของทุกปี เป็นเดือนแห่งมหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย และเผยแพร่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย จากทุกภาคส่วนในเชิงบูรณาการ ได้แก่ ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรสมาคมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีต่อ งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของคนไทย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวัน และขยายผลในเชิงพาณิชย์ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนซื้อขายเทคโนโลยี ในระดับผู้ประกอบการคนไทยด้วยกันเอง รายละเอียดสามารถเข้าชมได้ที่ http://www.most.go.th/technomart/

      
ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ถ่ายภาพ  :  นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์  , นายองอาจ  ทองเปลี่ยน  ,  นายรัฐพล  หงสไกร

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป