กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ แสดงผลงานวิจัยและพัฒนา พร้อมหาแนวทางนำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้

กระทรวงวิทย์ฯ แสดงผลงานวิจัยและพัฒนา พร้อมหาแนวทางนำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้

พิมพ์ PDF

ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด (ครั้งที่ 4) : สร้างงาน สร้างเงิน  สร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร  พัทลุง)”  พร้อมเปิดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ และเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  โดยมี ศ.ดร.ชัยวัฒน์  ต่อสกุลแก้ว  รองปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ  และนายภาณุ  อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ต้อนรับ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช (เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552)

 

 

           ดร. คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่ากระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ ได้มีการสถาปนาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2522 ได้ดำเนินการมาถึงปีที่ 30  และมีนโยบายในการสร้างบทบาทภารกิจลงสู่ชุมชนมากขึ้น  เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรม  โดยเน้นการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  มีการยกระดับขีดความสามารถอย่างเป็นขั้นตอน  เพื่อนำไปสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้  ทั้งนี้ จะผลักดันหมู่บ้านหรือชุมชนให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ/ตัวอย่าง ในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตความ เป็นอยู่  เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างรายได้และสร้างงานแก่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่สอดคล้องตามสภาพสังคมและพื้นที่  ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย ตัวอย่างเช่น ชุมชนหมู่บ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์  และชุมชนป่าสักงาม จ.เชียงใหม่ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เข้าไปช่วยสนับสนุนด้านการบริหารจัดการน้ำของชุมชน โดยผลักดันให้มีการขยายการเรียนรู้ของชุมชน ให้มีแนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีรายได้  รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้กับลูกหลาน พัฒนาหมู่บ้านให้เข้มแข็ง  สามารถพึ่งพาตนเองได้  ซึ่งโครงการเหล่านี้ จะมีการขยายผลให้เป็นแม่ข่ายของการพัฒนาชุมชนต่อไป

 

 

                 ด้าน ศ.ดร.ชัยวัฒน์  ต่อสกุลแก้ว  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการทำงานเชิงบูรณาการกับกระทรวงมหาดไทยอย่าง ต่อเนื่องและยั่งยืน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินงาน “การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  ซึ่งได้มีการลงนามข้อตกลงดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่  20 เมษายน 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาจังหวัด และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ให้กับประชาชนในจังหวัด ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science Officer : PCSO)  และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะมอบหมายสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในแต่ละจังหวัด  ทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ของจังหวัด และประสานการดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง
                กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันนี้  เพื่อหารูปแบบ (model) ที่เหมาะสม ในการดำเนินงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ  300 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และภาคประชาชนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ นครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี  ชุมพร และพัทลุง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ทั้งนี้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จะมีการเสวนา ถึงความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้การสนับสนุนจังหวัด ในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของผลผลิต สินค้าและบริการ  รวมทั้งการแก้ปัญหาในการผลิต  เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน  เพื่อให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  รวมทั้งเกิดแนวคิดที่จะนำเสนอในที่ประชุมกลุ่มย่อยในช่วงบ่าย  เพื่อให้ได้รูปแบบ (model) การดำเนินงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางการบูรณาการแผนงานและงบประมาณในระดับท้องถิ่นและจังหวัด  รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเกิดการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรม ต่อไป
                นอกจากการประชุมบูรณาการฯ ดังกล่าวแล้ว  ยังมีการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยา ศาสตร์ฯ อาทิ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  นำนิทรรศการงานวิจัยเรื่องยางพารา  การถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารฮาลาล และการยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ การแปรรูปทุเรียน  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  นำงานวิจัยเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม การผลิตไวน์ผลไม้  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) นำภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และแผนที่ท่องเที่ยว จ.นครศรีธรรมราช และนิทรรศการของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในพื้นที่ร่วมจัดแสดงด้วย

 

 

 

 


 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์
» มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
» เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2559
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ฉบับที่ 7/2559
» ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารฯ และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
» ก.วิทย์ฯ เตรียมจัดงาน "มหกรรมวิทย์ฯ ประจำปี 2559" อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ปีแห่งถั่วพัลส์ ปีสากลของยูเนสโก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป