กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน : ก้าวใหม่ของความท้าทายในอนาคต”

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน : ก้าวใหม่ของความท้าทายในอนาคต”

พิมพ์ PDF

26 พฤษภาคม 2552) รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน : ก้าวใหม่ของความท้าทายในอนาคต” (Alternative Energy Development : A New Challenge of the Future) ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม B ชั้น 1 โรงแรมโซฟิเทล เซนทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

            รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ กล่าวว่า ภาวะวิกฤตด้านพลังงานในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานหลักในการขับเคลื่อน กิจกรรมและเป็นต้นทุนของอุตสาหกรรมต่างๆมีราคาสูงขึ้นเป็นลำดับ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อีกทั้งการคาดการในอนาคตในช่วง 40-50 ปี ข้างหน้า โลกจะพบกับภาวการณ์ขาดแคลนแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงที่ได้จากธรรมชาติ จึงเป็นเหตุผลักดันให้ทั่วโลกให้ความสนใจในการเสาะแสวงหาพลังงานทดแทนจาก แหล่งอื่นๆ เช่นพลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยนับได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีแหล่งพลังงานเหล่านี้อย่างอุดม สมบูรณ์ เอื้ออำนวยต่อการศึกษาพัฒนาพลังงานทางเลือกเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูง สุดกับประเทศ แต่การที่จะพัฒนาเพื่อให้ได้พลังงานทดแทน จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีพลังงานทดแทนจากแหล่งต่างๆตลอดจนความก้าวหน้าของการ พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านั้น เพื่อจะได้แนวทางในการนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไป อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นพลังงานทางเลือกที่จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไป

          เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งหวังให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม หารือ ระดมความคิดเกี่ยวกับทางเลือกของพลังงานต่างๆ ที่คนไทยทั้งหมดกำลังเผชิญอยู่ เพื่อทำความเข้าใจและเป็นแนวทางในการวางรากฐานให้กับชนรุ่นหลังในอนาคต ถือเป็นทางเลือกที่ทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนด ปัจจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึง เป็นกลไกส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริม สร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมภายในประเทศ

          ด้วย เหตุนี้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯจึงได้ริเริ่มและกระตุ้นให้มีการจัดงานสัมมนา ขึ้น รวมถึงนำเสนอข้อมูลและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ และหลายหน่วยงานได้ตื่นตัว เรียนรู้ และวิเคราะห์ ปรับตัวต่อสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ท้ายที่สุดจะทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวทันและเทียบเคียงอารยะประเทศในด้าน พลังงานทางเลือกได้อย่างเต็มภาคภูมิ โดยหัวข้อการสัมมนาในครั้งนี้จะเน้นเรื่องพลังงานชีวมวล ซึ่งถือได้ว่าเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูงสำหรับประเทศไทย โดยประเทศไทยมีแหล่งวัตถุดิบที่สามารถนำมาใช้ได้ไม่จำกัด เหมาะแก่การนำมาปรับใช้ได้อีกหลากหลาย

          ด้าน นางนิตยา พัฒนรัชต์ ผู้อำนวยการส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การที่ประเทศไทยรวมถึงประเทศต่างๆในโลกกำลังประสบปัญหาด้านวิกฤตพลังงาน โดยเฉพาะราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มสูงขึ้นมาโดยตลอดนั้น ทำให้รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือร่วม แรงกันประหยัดพลังงาน เพื่อลดปัญหาทั้งในด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะนำไปสู่การลดปัญหาโลกร้อน รวมถึงนโยบายการแสวงหาพลังงานทดแทนที่เหมาะสมของประเทศไทยมาใช้ในอนาคตด้วย

           สำนัก ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกับ ฝ่ายพานิชย์ สถานทูตออสเตรีย จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ด้วยการจัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน : ก้าวใหม่ของความท้าทายในอนาคต” (Alternative Energy Development : A New Challenge of the Future) ซึ่งเป็นกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของ ภาคอุตสาหกรรมไทยต่อไป


 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» สวทช. ก.วิทย์ ร่วมกับ STS Forum และ JETRO จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค “ASEAN – Japan Workshop in Thailand: Innovation, Science, and Technology for Sustainable Development”
» ระดมสมอง: ทิศทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ สปป.ลาว
» พิธีปิดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ THAILAND HALAL ASSEMBLY
» งานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน
» เริ่มแล้ว Thailand LAB 2014 งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ
» การสัมมนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
» TCELS เตรียมจัดประชุมวิชาการหวังผลักดันงานด้านชีววิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ที่จ.เชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป