กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติและรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2555

พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติและรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2555

พิมพ์ PDF

 

         ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วย ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล  ประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมเป็นประธานมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติและรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2555 เนื่องใน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อเทิดประเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้แก่ “นวัตกร” ซึ่งเป็นผู้คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานนวัตกรรมาจนเป็นผลสำเร็จและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยรางวัลชนะเลิศด้านสังคม ได้แก่ “BluRibbon” แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบคริสตัสเงินนาโนสีฟ้า และรางวัลชนะเลิศด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ “เครื่องละลายตะกอนน้ำมันดิบ ปตท.” สำหรับรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย รางวัลที่ 1 “ครีมเคลือบเงาเอนกประสงค์จากน้ำมันรำข้าวอินทรีย์” 


         นายศุภชัย  หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม และรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ โดยมีคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมจากภาครัฐและเอกชน จำนวน 10 ท่าน มีหลักเกณฑ์พิจารณาตัดสิน 3 ด้าน ได้แก่ ระดับของความใหม่  กระบวนการบริหารจัดการ และผลประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรม  โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละสาขา จะได้รับพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาท ในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดฯ จำนวน 236 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานนวัตกรรมด้านสังคม จำนวน 55 ผลงาน และผลงานนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ จำนวน 181 ผลงาน


         ผลการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “BluRibbon” แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบคริสตัสเงินนาโนสีฟ้า ผลงานของบริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด ร่วมกับบริษัท ไทยนาโนเซลลูโลส จำกัด เป็นผลงานนวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์รักษาแผลโดยอาศัยวัสดุไบโอเซลลูโลสจากข้าวไทย  เพื่อรักษาความชุมชื้นให้บาดแผล ไม่ติดแผลเวลาลอกออก ทำให้เนื้อเยื่อที่กำลังสร้างใหม่ไม่ถูกทำลาย ทำให้ไม่เกิดแผลซ้ำซ้อนจากการเปลี่ยนแปลงแผ่นปิดแผล และไม่ทำให้ผู้ป่วยต้องเจ็บปวดทรมานเวลาเปิดทำแผล  ร่วมด้วย Blue Silver Nano Technology สำหรับลดการติดเชื้อของบาดแผล ซึ่งสามารถลดการนำเข้าวัสดุปิดแผลจากต่างประเทศได้จำนวนมาก  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  อุปกรณ์ผ่าตัดดามกระดูกสันหลังหลายระดับ ผลงานของภาควิชาศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลศิริราช และสถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมกับ บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างแบบรวดเร็ว ผลงานของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
         รางวัลด้านเศรษฐกิจ  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เครื่องละลายตะกอนน้ำมันดิบ ปตท. ผลงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ถือเป็นนวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์เครื่องละลายตะกอนน้ำมันดิบ  ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยใช้หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Induction)  ในการเปลี่ยนตะกอนน้ำมันดิบที่สะสมภายในตู้รถไฟขนส่งเป็นน้ำมันดิบที่สามารถจำหน่ายได้ โดยอาศัยคุณสมบัติด้านโลหะของตู้รถไฟที่สามารถถูกเหนี่ยวนำโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจนเกิดกระแสวนแบบ eddy current ทำให้เกิดเป็นพลังงานความร้อนขึ้นที่ผิวโลหะและถ่ายเทความร้อนไปละลายตะกอนน้ำมันดิบที่ติดอยู่ที่ผิวของตู้รถไฟ นอกจากนี้ ในการออกแบบและสร้างเครื่องละลายตะกอนน้ำมันดิบ ปตท. ยังสามารถป้องกันการระเบิด แบบสมบูรณ์ที่ถูกรับรองตามมาตรฐานสากล  รางวัลรองชนิเลิศอันดับ 1 ได้แก่ “MBIO-2” ถุงพลาสติกชีวภาพสลายตัวได้ ผลงานของบริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ “โพซี่คิท” ชุดตรวจสอบไวรัสในกล้วยไม้ ผลงานของบริษัท ซีแพค อินเตอร์ จำกัด และรางวัลชมเชย ได้แก่ “AmbiSence Engine” ระบบบริหารจัดการเซ็นเซอร์บนคลาวด์ ผลงานของบริษัท จีโอมูฟ จำกัด


         สำหรับรางวัลการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2555 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “ครีมเคลือบเงาเอนกประสงค์สำหรับอุปกรณ์ภายในรถยนต์ จากน้ำมันรำข้าวอินทรีย์”  ผลงานของบริษัท อู่ข้าวอู่น้ำ จำกัด  รองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 “ครีมบำรุงผิวจากน้ำมันรำข้าว” ผลงานของบริษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด  รองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 “สังขยาแผ่นจากแป้งข้าวกล้องงอก” ผลงานของภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 “คอนกรีตบล็อกเขียวอีวีเอผสมเถ้าแกลบ” ผลงานของหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (รองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 มี 2 รางวัล)


ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ   : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน  ,  นายรัฐพล  หงสไกร
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป