กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วท. ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำ 8 จังหวัด ภาคกลาง

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วท. ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำ 8 จังหวัด ภาคกลาง

พิมพ์ PDF

 

     ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) และคณะลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำ ณ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2555

สรุปสาระสำคัญการลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำ

1. การบริหารจัดการน้ำด้วยข้อมูล Real – time
- สามารถตรวจสอบสถานการณ์น้ำ เช่น อัตราการไหลและระดับความสูงของน้ำริมตลิ่งได้ตลอดเวลาจากทุกที่ทั่วโลก ผ่านทางระบบโทรมาตรและกล้องวงจรปิด (บูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงาน)
- สามารถใช้ภาพทางดาวเทียมในการตรวจสอบขนาดและตำแหน่งของพื้นที่น้ำท่วมได้

2. การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ประชาชน
- ภาพถ่ายดาวเทียม ณ วันที่ 22 กันยายน 2555 ทำให้รู้ว่าพื้นที่ถูกน้ำท่วมปี 55 มีน้อยกว่าปี 53 ถึงร้อยละ 50 (ปี 53 ท่วม 6.5 แสนไร่ ปี 54 ท่วม 2 ล้านไร่ และปี 55 ท่วม 3.2 แสนไร่) แม้ปริมาณน้ำฝนของปี 55 มากกว่าปี 53
- ให้ทุกจังหวัดตรวจสอบโครงสร้างของพนังกั้นน้ำ (Retention Wall) ที่ผ่านสถานการณ์น้ำท่วมในปี 55 ว่าสามารถรับแรงดันน้ำได้หรือไม่
- ให้มีการทำพนังกั้นน้ำริมลำน้ำสายหลัก (Retention Wall) โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพภูมิสังคม
- ให้กรมชลจัดทำคำอธิบายอย่างง่าย ถึงผลกระทบต่อพื้นที่ริมน้ำจากการปล่อยน้ำในระดับต่างๆ ของเขื่อน เช่น พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ ความสูงของน้ำ วัน – เวลาเริ่มและสิ้นสุด เพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายและเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสม

3. ข้อแตกต่างระหว่างน้ำท่วมและน้ำนอง
- น้ำนองในทุ่ง เป็นสิ่งที่ดี เพราะน้ำที่เข้ามาจะทำให้ต้นหญ้าย่อยสลายเป็นที่อยู่และเป็นอาหารของปลา และช่วยเพิ่มปุ๋ยในดินสำหรับการเพาะปลูกครั้งถัดไป ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ลักษณะนี้

4. การจัดตั้งหน่วยเผชิญเหตุส่วนหน้า (Forward Command) และหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (Mobile Unit)
- ทุกจังหวัดที่ลงตรวจได้มีการจัดตั้งหน่วยเผชิญเหตุส่วนหน้าและหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
- มีทำคู่มือทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล
- มีการแบ่งหน้าที่ชัดเจน มีแผนช่วยเหลือคนพิการและคนชรา
- มีการมอบหมายว่าใครดูแลใคร (อัตราส่วน 1 คน ต่อ 20 ครัวเรือน)
- มีการทำ Inventory ของเครื่องมือ เครื่องจักร ยานพาหนะ อาหาร ยารักษาโรค ว่าอยู่ที่ไหน จำนวนเท่าใด ต้องจัดหามาจากใคร
- สั่งให้มีการซ้อมว่าเครื่องมือ เครื่องจักร ที่ต้องการจะได้รับการตอบสนองเพียงใด หากเกิดเหตุการณ์จริงจะได้ทราบว่าต้องมีการเรียกสำรองไว้เท่าใด

5. นวัตกรรมการกั้นน้ำด้วยผ้าใบ PVC Coaled Fabric
- ลดการใช้กระสอบทรายให้น้อยลง และสร้างคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และสามารถกันน้ำซึมได้ดีขึ้นเกือบ 100 %

6. ตรวจเยี่ยมประชาชนในจังหวัดสุโขทัย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ
 

ข้อมูลจาก คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)

เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3732

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป