กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เร่งพัฒนาการบริหารและการกำกับควบคุมทางยุทธศาสตร์

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เร่งพัฒนาการบริหารและการกำกับควบคุมทางยุทธศาสตร์

พิมพ์ PDF

(20 พฤษภาคม 2552)  ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552  ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคารพระจอมเกล้า  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ   โดยเชิญ  ดร.อุทิศ  ขาวเธียร  รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   บรรยายพิเศษหัวข้อ การบริหารและกำกับควบคุมทางยุทธศาสตร์ของภาครัฐ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการพัฒนาของประเทศ   เป็นการเตรียมความพร้อมด้านระบบบริหารให้ทันสมัยภายใต้กรอบการบริหารจัดการที่ดี  โดยคำนึงถึงหลักการจัดการองค์กรยุคโลกาภิวัตน์  การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  การจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  การพัฒนาที่เปิดโอกาสให้ชุมชน  ผู้ประกอบการ  ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ตลอดจนการจัดการเฉพาะด้านต่าง ๆ  ทั้งด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีที่เหมาะสม  การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมทั้งการใช้เครื่องมือเพื่อเร่งให้เกิดการขับเคลื่อนแผนงานให้บรรลุเป้าหมายบนความเปลี่ยนแปลง  ตลอดจนติดตามประเมินผลความคุ้มค่า  และความสามารถในการแข่งขันได้

 

            ในเบื้องต้นได้นำตัวอย่างแผนของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  ภายใต้ชื่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักของ  “สถาบันปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”   ซึ่ง แสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาหลักของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่จะมีแนวทางการ พัฒนาไปสู่องค์กรเชี่ยวชาญและเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการระดับชาติด้านการ วิเคราะห์ทดสอบที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล  เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันแก่ภาคการผลิต  การค้าและบริการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

 

          สำหรับสาระจากการประชุมผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ครั้งนี้   ได้มีการพิจารณาผลการคัดเลือกหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  30  หมู่บ้าน  และผลงานกระทรวงวิทย์...คิดเพื่อคนไทย  อีก 14 โครงการ  ซึ่ง  ดร. คุณหญิงกัลยาฯ  จะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันที่  5  มิถุนายน  2552  ต่อไป...


 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ วท. ครั้งที่ 7/2559
» นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Startup Thailand 2016 (ทำเนียบ รัฐบาล)
» รายงานผลการสํารวจความคิดเห็น เกี่ยวกับยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559
» นโยบายในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์)
» งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
» แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป