กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน แถลงข่าว “การใช้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานความรู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิต”

แถลงข่าว “การใช้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานความรู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิต”

พิมพ์ PDF

 

     วันนี้ (3 กันยายน 2555) เวลา 10.00 น. ดร.พรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานแถลงข่าวเรื่อง “การใช้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานความรู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิต” พร้อมด้วย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ หอสมุดกรมวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

 

          

     ดร.พรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความสำคัญกับการนำความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน จึงสนองนโยบายของรัฐบาลโดยการสนับสนุนให้ทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานความรู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การดำเนินการนั้นเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ย่างเป็นรูปประธรรม จากการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการใช้งาน เพิ่มขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์สารสนเทศ การบูรณาการความรู้ร่วมกันให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดความรู้เกิดเป็นนวัตกรรม

     ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การพัฒนาการให้บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จด้านวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีและการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ ของ วศ. มีลักษณะ คือ (1) เน้นการบริการที่มีความครอบคลุม คือ มีสารสนเทศ และคลังข้อมูลความรู้ด้าน วท. รองรับการให้บริการที่หลากหลายมีรูปแบบเอกสารหลายประเภท (2) การบริการที่เน้นคุณภาพ นอกเหนือจากมีบรรณารักษ์ให้บริการแล้วยังมีนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยในการค้นหา หรือคัดสรรสารสนเทศ และข้อมูลความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ขอรับบริการ

 

เขียนข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

ภาพข่าวโดย : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคลสู่มาตรฐานสากล
» การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ
» การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือ 4 กระทรวงจัดสัมมนาสร้างความเชื่อมั่นการรับรองระบบงานโลก
» วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
» กรมวิทยาศาสตร์บริการผ่านการพิจารณาเรื่องการคงสถานะของการยอมรับร่วมด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
» การยกระดับอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบการรับรองบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป