กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ประชุมสนับสนุนงานวิจัยและนักวิจัยเพื่อแข่งขันในอุตสาหกรรมไทย

ประชุมสนับสนุนงานวิจัยและนักวิจัยเพื่อแข่งขันในอุตสาหกรรมไทย

พิมพ์ PDF

     นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเรื่อง “การสนับสนุนนักวิจัยและงานวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ  ในการแข่งขันที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย” พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย”  ร่วมกับ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  โดยมีผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาระดับอธิบดี  รองอธิบดี คณบดี ผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมประมาณ 500 คน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายในการสร้างนักวิจัยพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย (ระยะเวลา 15 ปี มีเป้าหมายสร้างนักวิจัยระดับปริญญาโท 11,400 คน ปริญญาเอก 10,500 คน) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge – based economy) แบบสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ อีกทั้งเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อ อุตสาหกรรม (พวอ.) และแนวทางในการขอรับทุนแก่สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วย

     นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมวันนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนนักวิจัยและงานวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันที่ยั่งยืนและมั่นคงของอุตสาหกรรมไทย โดยขอให้มีการเชื่อมโยงการทำงานด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงานวิจัยของรัฐ มหาวิทยาลัยและภาคเอกชนให้มีความสอดคล้องกัน โดยต้องการเห็นการตั้งโจทย์การวิจัยจากความต้องการของผู้ใช้ เช่น ภาคเอกชน เพื่อจะได้นำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติอย่างแท้จริง ดังนั้นการประชุมวันนี้จึงเป็นเวทีที่ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อให้ได้โจทย์ที่สอดคล้องกัน ทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางด้านพลังงาน การเพิ่มผลผลิตทางภาคอุตสาหกรรม การใช้เทคโนโลยี ฯลฯ ขณะเดียวกันในส่วนของทุนวิจัย “1 ทุน 1 มหาวิทยาลัย” โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีอยู่แล้วขอให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และภาครัฐ เพื่อนำงานวิจัยที่มีอยู่แล้วไปดำเนินการสู่แนวทางปฏิบัติให้เกิดผลเป็น รูปธรรม ส่วนงานวิจัยที่จะดำเนินการในอนาคตขอให้มีการกำหนดทิศทางที่ชัดเจน เพื่อรองรับกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 

     ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าว่า งบประมาณประเทศไทยใช้ประเมินตามรายได้ ถ้ารัฐบาลไม่สามารถทำเป็น Project Base ได้ก็จะไม่มีงบประมาณเด่นๆ เกิดขึ้น จึงควรทำเป็น Project Base เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ๆ และการตั้งเป้าหมายภาคอุตสาหกรรม ผลักดันและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมให้ได้จึงจำเป็นต้องทำการวิจัยร่วมด้วยและควรมีการตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์สนับสนุนการวิจัยเพื่อการค้า สนับสนุนธุรกิจด้านอุตสาหกรรม เพิ่มศักยภาพและจำนวนของนักวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี ทั้งนี้ หาก เอสเอ็มอี ไทยไม่ขยับตัว ไม่สามารถเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำได้โดยเลือกเป็นผู้ตามทุกสถานการณ์ ก็จะเสียพื้นที่ตลาด สิ่งสำคัญคือ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้จักตัวเอง ประเมินสถานะ และเลือกที่จะรุกเพื่อเป็นผู้นำ หรือรับเพื่อเป็นผู้ตามในสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น การนำพาประเทศไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนจะต้องเตรียมความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จากการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) ที่ต้องให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม“เราจำเป็นต้องมีนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยีที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญ รวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูง สร้างองค์ความรู้ภายในประเทศ” อุทยานวิทยาศาสตร์หรือนิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์สามารถใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาองค์ความรู้ ด้วยจากโจทย์ที่ชัดเจน มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และสามารถได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี นักวิชาการ นักธุรกิจ สร้างบุคลากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ เสริมทัพ สร้างความเข้มแข็งให้ไทยพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคงเขียนข่าวโดย : นีรนุช  ตามศักดิ์
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป