การฝึกอบรม โครงการข้าราชการบรรจุใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” วท. รุ่นที่ 3

พิมพ์

          วันนี้ (23 สิงหาคม 2555) เวลา 09.00 น รศ.ดร. วีระพงษ์ แพรสุวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการข้าราชการบรรจุใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นที่ 3 และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ ภูมิภาค” ณ ห้องฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังปรัชญาในการเป็นข้าราชที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานเป็นทีม การพัฒนาเครือข่ายในการทำงานและสร้างสารสัมพันธ์ที่ดี
          กิจกรรมหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการข้าราชการบรรจุใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นที่ 3 ประกอบไปด้วย กิจกรรมการฝึกอบรมในชั้นเรียน การศึกษาดูงานนอกสถานที่และการฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 25555 – 4 กันยายน 2555 รวมทั้งสิ้น 11 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพี่อสันติ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 39 คน และผู้เข้าร่วมจากสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 39 คน รวมผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ทั้งหมด 78 คน
          ทั้งนี้ การฝึกอบรม โครงการข้าราชการบรรจุใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นที่ 3 นั้น ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ในการให้ความรู้เสนอแนวคิด และบทบาทด้านการปฏิบัติงานเป็นข้าราชการที่ดี

เขียนข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3732

 

Tags ข้าราชการ - อบรม
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ฯ จัดอบรม 'อินโฟกราฟิก' สู่การใช้งานจริง
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการทำ Video short clip หวังเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการทำ Presentation
» "ปลัด ก.วิทย์ ส่งเสริมข้าราชการใหม่มีทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
» สป.วท.จัดอบรม เรื่อง "การบริหารและการจัดงานคลัง และพัสดุ ด้านการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
» ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ก.วิทย์ จัดโครงการฝึกอบรม หัวข้อ "ระวัง!!!...ผลประโยชน์ทับซ้อน
» ปกท.วท.ร่วมแสดงความยินดีข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2557 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
» ซินโครตรอน รุกอาเซียน จัด 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ หวังเพิ่มศักยภาพนักวิจัย เทียบเท่าสากล