กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จของนักศึกษาในการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ในงาน i-C

งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จของนักศึกษาในการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ในงาน i-C

พิมพ์ PDF

         ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในงานขอบคุณผู้สนับสนุนและเลี้ยงฉลองความสำเร็จของนักศึกษาในการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ในงาน i-CREATe 2012 ณ Institute of Technical Education (ITE) College East ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่แบ่งการแข่งขัน เป็น 2 สาขา คือ Inclusive Technology และ Inclusive Design และประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศได้ทั้ง 2 สาขา ซึ่งในปีนี้ตัดแทนเยาวชนไทยที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 11 ทีม จากทั้งหมด 39 ทีม จาก 5 ประเทศ จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยมี ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล ผอ.สวทช. , ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ และผู้แทนองค์กรที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จในครั้งนี้ ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบมจ.ธนาคารกรุงไทย ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555

         ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวแสดงความยินดีกับเยาวชนที่ได้รับรางวัลฯ และผู้สนับสนุนฯ ว่า เด็กพวกนี้เก่งนะ คิดทำในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ เป็นการเอื้ออาทรมากสำหรับคนพิการ ถ้าหากว่าเป็นคนแก่ คนเจ็บ ถ้าได้รับสิ่งที่พวกคุณคิด เขาจะมีคุณค่า เขาจะช่วยตัวเองได้ ทำอะไรได้ ผมไม่อยากจะพูดว่าสิ่งเหล่านี้มีค่ามากแค่ไหน  แต่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มีค่ามากสำหรับคนที่เขาคิดว่าตัวเองไร้ค่า เขาเหล่านั้นสมควรจะได้รับการเกื้อหนุน ทำเพื่อคนที่เจ็บป่วย ขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยประคับประคอง ขอบคุณหนูๆ ที่คิดค้นสิ่งเหล่านี้ขึ้น และขอบคุณผู้สนับสนุนที่เห็นความสำคัญของการสร้างเด็กเหล่านี้

         ทีมเยาวชนไทยที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศทั้งสองประเภท ประเภทเทคโนโลยี โครงงานชื่อ Electromyogram-Triggered Game Animation and Neuromascular Electrical Stimulation Biofeedback for Stroke Rehabilitation คณะผู้พัฒนาประกอบด้วย 1. นายธาดา  จิระจรัส 2. นายธันวา พัฒนพณิชกุล 3. นางสาวชนนิกานต์  ง้วนประเสริฐ 4. นางสาวชุติมา ฉ.โรจน์ประเสริฐ 5. นางสาวปิยะรัตน์ สุธรรมพิทักษ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
         รางวัลชนะเลิศ ประเภทการออกแบบ จากโครงงานชื่อ The Smart House คณะผู้พัฒนาประกอบด้วย 1. นางสาวศิคณา  ธนุภาพรังสรรค์ 2. นายกรัชกาย  อารีกิจเสรี 3. นายณัฐปคัลภ์  ลิไชยกุล 4. นางสาวปิยากร  ศิวายพราหมณ์  จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี รศ.ดร.ธีรณี  อจลากุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
         รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ประเภทเทคโนโลยี จากโครงงานชื่อ Portable Assistive Robot Arm for Persons with Disbility คณะผู้พัฒนาประกอบด้วย 1. นายเจษฎา  อานิล  2. นายคุณาวัฒน์  ล่วงรัตน์  3. นายสิทธิชัย  เอี่ยมเพชร จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผศ.ดร.ยศชนัน  วงศ์สวัสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
         รางวัลชมเชยและรางวัลขวัญใจนักศึกษา ประเภทเทคโนโลยี จากโครงงานชื่อ CP Stepper คณะผู้พัฒนาประกอบด้วย 1. นางสาวเมวลี  จิโรจนนุกุล  2. นายเชาว์วุฒิ  จักรเพชร  3. นายกรณพัฒน์  ยันต์โกเศศ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

         รางวัลชมเชย ประเภทเทคโนโลยี จากโครงงานชื่อ WalkWell-Foot Drop Stimulator คณะผู้พัฒนาประกอบด้วย 1. นายจิรวัฒน์  จิตประสูตวิทย์ 2. นายรติกร  ชัยวัฒนธรรม  3. นายอภิวันท์  ตรังค์ตระกูล  จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
         รางวัลชมเชย ประเภทการออกแบบ จากโครงงานชื่อ Toy for Visually Impaired Children ผู้พัฒนา นางสาวภณิดา  ตันเจริญ  จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ผศ.ดร.ชูจิต  ตรีรัตนพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
         รางวัลชมเชย ประเภทการออกแบบ จากโครงงานชื่อ Independent Living for Disability and Elderly คณะผู้พัฒนาประกอบด้วย 1. นายนรุตม์  ปิติทรงสวัสดิ์  2. นายกิตติกร  วรวิทยาการ     จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ผศ.ดร.ชูจิต  ตรีรัตนพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
         รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ประเภทเทคโนโลยี จากโครงงานชื่อ i-Walk คณะผู้พัฒนาประกอบด้วย 1. นายธีรพงศ์  สมุทรอัษฎงค์  2. นางสาวพัสตาภรณ์  เสือสา  3. นางสาวฐิติภา  สุวรรณชาตรี 4. นายชัยพร  นันทกิจ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
         รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ประเภทการออกแบบ จากโครงงานชื่อ Speech Training Software for Laryngectomee คณะผู้พัฒนาประกอบด้วย 1. นายธีรพจน์  ธีโรภาส  2. นายวนัส  โชคทวีศักดิ์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ผศ.ดร.ชูจิต  ตรีรัตนพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
         ความโดดเด่นของผลงานทีมเยาวชนไทยที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ คือ ผลงานวิจัยและพัฒนาโดยส่วนใหญ่ มีศักยภาพที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุได้จริง  มีแนวโน้มและโอกาสที่จะนำไปพัฒนาในเชิงพานิชย์ได้  ซึ่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) จะส่งเสริมให้โครงงานที่มีศักยภาพดังกล่าว ให้ได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการและด้านการต่อยอดทางธุรกิจต่อไปผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

ถ่ายภาพ : นายรัฐพล  หงสไกร

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป