กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน บูรณาการความร่วมมือการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ

บูรณาการความร่วมมือการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ

พิมพ์ PDF

   

     วันนี้ (7 สิงหาคม 2555) นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกันเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือการพัฒนาพลังงานทดแทนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพิจารณาผลการดำเนินการภายใต้ความร่วมมือการใช้นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 5 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และหน่วยงานวิจัย ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาชั้นนำเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า จากความร่วมมือสำคัญที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงพลังงานได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วิจัย และพัฒนาการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนาพลังงานทดแทนร่วมกัน ต่อมาได้มีการตั้งคณะกรรมการประสานความร่วมมือการพัฒนาพลังงานทดแทนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานวิจัยต่างๆ เพื่อเข้ามาร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการการใช้ วทน. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนปี 2555 - 2559 ให้ครอบคลุม 9 สาขา ประกอบด้วย เอทานอล ไบโอดีเซล พลังงานทดแทนภาคขนส่งในอนาคต พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล ขยะ ก๊าซชีวภาพ และพลังงานทดแทนรูปแบบใหม่ในอนาคต ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นแผนปฏิบัติการการใช้ วทน. พัฒนาพลังงานทดแทนฉบับแรกของประเทศที่จะเป็นการจัดโครงสร้างการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับนโยบายพลังงานทดแทนของประเทศและความต้องการของผู้ใช้เทคโนโลยีอย่างแท้จริง

 

ถ่ายภาพ : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3732

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» งานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน
» รมว.วท. และ คณะฯ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
» งานแถลงข่าวความร่วมมือ “โครงการนำร่องผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี Gasification แบบ Multi Feed-stock”
» ก.วิทย์ จับมือ ก.พลังงาน ร่วมผลักดันงานวิจัยพลังงานทดแทนสู้วิกฤติพลังงานโลก เพื่อลดปัญหาขาดแคลนพลังง
» บางจากฯ จับมือ สวทช. ร่วมพัฒนาวิจัยพลังงานทดแทน
» เทคโนโลยีมันสำปะหลังสู่ความหวัง...พลังงานทดแทน : เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
» คณะผู้ตรวจราชการ ก.วิทย์ฯ ตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป