กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ จัดประชุมบูรณาการฯ เพื่อหาแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

ก.วิทย์ฯ จัดประชุมบูรณาการฯ เพื่อหาแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

พิมพ์ PDF

และพัฒนาสินค้า OTOP ให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน
 


          เช้าวันนี้ (6 สิงหาคม 2555)  นางสาวเสาวณี  มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.): วทน. สัญจรสู่จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 255๕  เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่นในโครงการที่เป็นความต้องการของจังหวัดและท้องถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของผลผลิต สินค้าและบริการ และพัฒนาการผลิตเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ตลอดจนการประสานข้อเสนอความต้องการเทคโนโลยี  องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จังหวัดต้องการได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเกิดการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี นายเกรียงเดช  เข็มทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี


          นางสาวเสาวณี  มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ร่วมกันระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก อันประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ระยอง และตราด รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และภาคเอกชน กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในวันนี้  เพื่อพิจารณาเชื่อมโยงนโยบาย แนวคิด และรูปแบบ การดำเนินงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับจังหวัด เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการหรือกิจกรรมร่วมกัน ในทิศทางที่สอดคล้องกับเงื่อนไข ข้อจำกัด ตลอดจนศักยภาพ และโอกาสของแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ กระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ได้มีผลการศึกษาและข้อสรุปในประเด็นสำคัญตามโครงการศึกษาความต้องการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส่วนภูมิภาค ในส่วนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเบื้องต้นแล้ว และขอขอบคุณจังหวัดที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการจัดประชุมฯ รวมทั้งขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านในการเสวนาและการประชุมกลุ่มย่อย


          และเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงานเชิงบูรณาการในการร่วมกันพัฒนาพื้นที่จังหวัด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาสินค้า OTOP ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการก้าวไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของจังหวัด  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การยกระดับสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์สู่สากล (One Tambon One Product (OTOP) to Global) ” เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัด  รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว  นอกจากนี้  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการให้บริการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำภูมิภาค จำนวน ๘ ภูมิภาค เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ให้ดำเนินการในลักษณะนำร่อง ๔ ภูมิภาค แล้วขยายผลให้ครบทั้ง 8 ภูมิภาคในโอกาสต่อไป ซึ่งคาดว่าภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จะสามารถดำเนินการนำร่องศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ใน ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ภาคตะวันออกและภาคใต้
          ด้าน นางสาวคนึงนุช  พิมพ์อุบล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือ ในการทำงานเชิงบูรณาการกับกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินงาน “การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี” ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนิน งานดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้พัฒนาจังหวัด และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในจังหวัด
          การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่นในโครงการที่เป็นความต้องการของจังหวัดและท้องถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ  2๕0 คน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และภาคประชาชนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ระยอง และตราด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งนี้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จะมีการนำเสนอศักยภาพและความต้องการของจังหวัด กลุ่มจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเสวนาถึงความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้การสนับสนุนจังหวัด ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิตเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของผลผลิต สินค้าและบริการ รวมทั้งการสร้างความตระหนักและพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นสังคมฐานความรู้ ตลอดจนการประสานข้อเสนอความต้องการเทคโนโลยี/องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จังหวัดต้องการได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเกิดการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
                  
ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
                   โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728  โทรสาร 02-333-3833  E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ภาพข่าว  : นายรัฐพล หงสไกร
 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป