กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. ในฐานะ ประธาน กบอ. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการ (Conceptual Plan)

รมว.วท. ในฐานะ ประธาน กบอ. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการ (Conceptual Plan)

พิมพ์ PDF

รมว.วท. ในฐานะ ประธาน กบอ. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง โครงการ การเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan) เพื่อออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

อย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ

         วันนี้ (24 กรกฎาคม 2555) เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Grand Hall ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)  เป็นประธานการประชุมชี้แจง “โครงการ การเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan) เพื่อออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan) ดังกล่าว ให้แก่ภาคธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนองค์กร ผู้แทนสถานทูต และสื่อมวลชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 942 คน

         กบอ. ได้ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan)  เพื่อออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและรับเอกสารดังกล่าวได้ที่สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) ตึกแดง 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 กรกฎาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้สนใจที่สามารถรับเอกสารต้องเป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ โดยต้องแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายให้ครบถ้วน ผลปรากฏมีผู้สนใจรับเอกสารโครงการดังกล่าว รวมจำนวนทั้งสิ้น 398 ราย ประกอบด้วย ภาคธุรกิจในประเทศ จำนวน 303 ราย ภาคธุรกิจต่างประเทศ จำนวน 37 ราย ส่วนราชการ จำนวน 17 ราย สถานทูต จำนวน 22 ราย และสื่อมวลชน จำนวน 19 ราย

        ทั้งนี้ การประชุมชี้แจง “โครงการ การเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan) เพื่อออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ” มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan) ให้กับผู้สนใจที่ได้มารับเอกสาร และสื่อมวลชน ตลอดจนตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมประชุม และ 2) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข้อเท็จจริง รายละเอียดข้อเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan) ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

เผยแพร่ข่าวโดย : นีรนุชตามศักดิ์

ภาพข่าวโดย :  รัฐพล   หงสไกร
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป