กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. ให้สัมภาษณ์การเข้าร่วมเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan)

รมว.วท. ให้สัมภาษณ์การเข้าร่วมเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan)

พิมพ์ PDF

     

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2555) เวลา 11.00 น. ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย ให้สัมภาษณ์รายละเอียดของการเข้าร่วมเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan) เพื่อออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย (TOR) ของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ตึก คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ทำเนียบรัฐบาล


        ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย กล่าวว่า ระยะเวลาของการขอรับเอกสาร TOR มีกำหนดถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 และจะทำการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ขอรับเอกสารในวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 โดยมีเกณฑ์คัดเลือกจำนวน 3 บริษัทหรือมากกว่า และเลือกเพียง 1 บริษัท ตามลำดับ เช่น 1 ลุ่มน้ำ ต่อ 1 บริษัท ตามคุณสมบัติของบริษัทผู้เข้าร่วมเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan) ที่เหมาะสมและเชี่ยวชาญในแต่ละลุ่มน้ำต่างๆ มูลค่าของขั้นตอนการ Detail Design ประมาณ 1.5 – 2% ของค่าก่อสร้างซึ่งค่าก่อสร้างที่รัฐบาลมีจำนวนมูลค่า 3 แสนล้าน แต่ค่าก่อสร้างที่บริษัทผู้เข้าร่วมเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan) เสนอนั้น มีความสำคัญที่สุด เนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินการเสนอทางเทคนิค สามารถใช้ในประเทศไทยได้ มีการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ระยะเวลาการออกแบบ มูลค่าและราคาก่อสร้าง (ถูก เร็ว ชาญฉลาด ใช้ประโยชน์ได้ในประเทศไทย สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีได้) โดยมีคณะกรรมการจำนวน 2 คณะ ซึ่งคณะกรรมการชุดที่ 1 จะต้องเป็นข้าราชการและทำหน้าที่ตรวจสอบ คัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร โดยจะมีการประกาศรายชื่อของคณะกรรมการชุดที่ 1 หลังวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ภายใน 1 สัปดาห์ คณะกรรมการชุดที่ 2 เป็นข้าราชการส่วนใหญ่และข้าราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านน้ำโดยตรง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาการให้คะแนนตามกรอบความคิด (Conceptual Plan) โดยมีการสัมภาษณ์ การบรรยาย การส่ง Paper ประกอบตามลำดับ โดยจะมีการประกาศวิธีการให้คะแนนและรายชื่อของคณะกรรมการชุดที่ 2 ก่อนการเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan) 

เขียนข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป