กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ขอเชิญผู้ที่ลงทะเบียน ขอรับข้อเสนอแนวความคิด เข้าร่วมประชุมชี้แจง TOR โดยพร้อมเพียงกัน

ขอเชิญผู้ที่ลงทะเบียน ขอรับข้อเสนอแนวความคิด เข้าร่วมประชุมชี้แจง TOR โดยพร้อมเพียงกัน

พิมพ์ PDF

 

 

ประชุมชี้แจง TOR ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
24 กรกฎาคม 2555 (13.30 – 16.30 น.)

Meeting and FAQ for TOR
24 JULY 2012 (13.30 – 16.30)
at National Science and Technology Development Agency : NSTDA - Thailand

 

กำหนดการ
โครงการเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan)
เพื่อออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ

9 – 23 JULY 2012
(08.30 – 16.30)
ผู้สนใจยื่นหลักฐานขอรับเอกสาร ที่สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) ทำเนียบรัฐบาล ตึกแดง 1
Apply for receiving TOR
 
24 JULY 2012
(13.30 – 16.30)
ประชุมชี้แจง TOR ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ สวทช.
Meeting and FAQ for TOR
Grand Hall, 1st Floor,
Science Park Building, NSTDA. THAILAND.
 
ดาวน์โหลด - แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนผู้มาขอรับเอกสาร
 
(Registration Form for Conceptual Plan) คลิกที่นี่
-
แผนที่การเดินทาง (Map NSTDA) คลิกที่นี่
 

หมายเหตุ : เฉพาะผู้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 9-23 กรกฎาคม เท่านั้น และให้นำสำเนาลงทะเบียนรับเอกสารมาแสดงเพื่อเข้าร่วมประชุม
Note : Only those who have registered during July 9-23 may bring a copy of registration form for Conceptual Plan to attend the meeting on July 24th, 2012.

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป